23/12/2019 

เรียน สอจ. 76 จังหวัด
ตามที่ สมอ. ได้จัดสัมมนา สอจ. 76 จังหวัด ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 สมอ. ขอความอนุเคราะห์ สอจ. 76 จังหวัด รายงานความคืบหน้าข้อมูลหมู่บ้านอุตสาหรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) และได้ให้ท่านจัดทำข้อมูล ในช่องสินค้า CIV เป็นแบบ 1 : 1 และช่องรายชื่อผู้ไม่ได้รับการรับรอง มผช. ต้องใส่เหตุผลในช่องปัญหา/อุปสรรค เป็นแบบ 1 : 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรค นั้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการรวมกันติดตามผลการผลักดัน การเข้าสู่กระบวนการรับรอง ในการนี้ สมอ. ได้จัดทำแบบฟอร์ม “ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน CIV (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://tcps.tisi.go.th) เพื่อ ใช้ในการรายงานข้อมูล และขอให้จัดส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Email : otoptcps@gmail.com ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 และได้แนบตัวอย่างการลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน CIV แบบครบถ้วนสมบูรณ์ มาพร้อมนี้

แบบฟอร์ม https://drive.google.com/file/d/11E-v3mVNRn8s2nINjcxaCzB1cP-dzX0F/view?usp=sharing

ตัวอย่าง https://drive.google.com/file/d/11REfi1yocTMBDKusdhPLP6feFkKJb0RU/view?usp=sharing

จึงขอความอนุเคราะห์ให้ สอจ. 76 จังหวัด รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ