09/01/2020 

เรียน เจ้าหน้าที่ สอจ. 76 จังหวัด

สมอ. ขอแจ้งแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินด้าน มผช. (OTOP 1-2) ประจำปีงบประมาณ 2563 ท่านสามารถ Download และ Save ไฟล์สำหรับใช้ในการรายงานฯ รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/open?id=1jtMMMg8FHqVgZ_D-p2rNKyRNwp-j4C8N

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

022023342-3