01/04/2020 

เนื่องจากมีประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่ื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ มผช. ๙๐๗/๒๕๕๔ ในรายการ ๔.๔ แอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐ โดยปริมาตร (volume by volume) และต้องไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน มผช.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ มผช. ๙๐๗/๒๕๖๓ สามารถดาวน์โหลด มผช. แบบรายงานผลการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบได้จากระบบ