30/04/2020 

เรียน เจ้าหน้าที่ สอจ. 76 จังหวัด
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการเยียวยาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ดังนี้
1. ขยายระยะเวลารับคำขอ จนถึงวันที่ 15 ส.ค. 2563
2. ปรับปรุงขั้นตอนการรับรอง มผช. โดยเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอ ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและส่งตัวอย่างผ่านทางไปรษณีย์ได้
รายละเอียดตาม flow กระบวนการรับรอง และขั้นตอนการรับรอง
ทั้งนี้ กร. ได้จัดเตรียมไฟล์เอกสารที่ต้องใช้ (มผช.ป /มช.1 /และเอกสารการนำส่งตัวอย่างฯทางไปรษณีย์) ไว้ให้แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้
(* มผช.ป และ มช.1 เป็นฟอร์มใหม่ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ค.63)

https://drive.google.com/drive/folders/1ue8F0LyrMFeMyIrY9SulTf1mZKL5hOY_?usp=sharingแถม... infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้
https://drive.google.com/open?id=1LOjyXy32oBjJfmZmamghR3KVjahFgVFV