16/07/2020 

สมอ. ได้ประกาศกำหนดและแก้ไขปรับปรุง มผช.รวม 16 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทผลิตภัณฑ์

- ประเภทอาหาร จำนวน 15 มาตรฐาน (กำหนดใหม่ 8 มาตรฐาน และยกเลิกและกำหนด 7 มาตรฐาน)

- ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 มาตรฐาน (มผช.หน้ากากผ้า)*

โดย สมอ. ได้มีบันทึกที่แจ้งให้ สอจ. แต่ละจังหวัดทราบแล้ว

หมายเหตุ *หากมีผู้นำ 'หน้ากากผ้า' มายื่นขอ ให้ยื่นขอรับรองตาม 'มผช.หน้ากากผ้า (1555/2563)' ได้เลย..

ปล. ขณะนี้มี มผช.ที่ให้ยื่นขอการรับรองได้ จำนวน 1,311 มาตรฐาน