19/10/2020 

สามารถ Download ไฟล์รายงานผล OTOP1-2 ปีงบประมาณ 2564 ตาม link ด้านล่างนี้

http://shorturl.at/xEPT2