14/01/2021 

เรียน สอจ. 76 จังหวัด

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง มผช. ฉบับใหม่ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
สามารถดาวโหลดได้จากลิงค์นี้ค่ะ
https://tinyurl.com/yxczg2h3