04/02/2021 

แจ้งรายการเอกสารที่มีการแก้ไข

"ขั้นตอนการดำเนินงาน : การควบคุมเอกสาร"
รหัสเอกสาร TCPS-P-SY-01(V1)
มีผลบังคับใช้ วันที่ 5 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> SY>> Procedure เรียบร้อยแล้ว
เมื่อถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 จะดำเนินการนำเอกสารฉบับเก่า รหัส TCPS-P-SY-01(V0)
ออกจากโฟลเดอร์ดังกล่าว และย้ายไปที่โฟลเดอร์ obsolete version
ขอบคุณค่ะ