04/08/2021 

แจ้งรายการเอกสารที่มีการแก้ไข

"แบบฟอร์มการขอจัดทำ/แก้ไข/ยกเลิก/ขึ้นทะเบียนเอกสาร"
รหัสเอกสาร TCPS-F-SY-01(V1)
มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 เมษายน 2564


ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> SY>> Form เรียบร้อยแล้ว
เมื่อถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 จะดำเนินการนำเอกสารฉบับเก่า รหัส TCPS-F-SY-01(V0)
ออกจากโฟลเดอร์ดังกล่าว และย้ายไปที่โฟลเดอร์ obsolete version
ขอบคุณค่ะ