04/09/2021 

แจ้งรายการเอกสารใหม่

"รายงานการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ชุมชน"
รหัสเอกสาร TCPS-F-SU-03(V0)
มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> SU>> Form เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ