21/07/2021 

สามารถ Download ไฟล์รายงานผล OTOP1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม link ด้านล่างนี้

http://shorturl.at/blxAJ

กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โทร. 0 2202 3342 , 0 2202 3336