02/08/2021 

แจ้งรายการเอกสารที่มีการแก้ไข

"วิธีปฏิบัติงาน : การกำหนดรหัสที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรอง มผช."
รหัสเอกสาร TCPS-W-CO-01(V1)
มีผลบังคับใช้ วันที่ 3 สิงหาคม 2564


ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> CO>>Work Instruction เรียบร้อยแล้ว
เมื่อถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จะดำเนินการนำเอกสารฉบับเก่า รหัส TCPS-W-CO-01(V0)
ออกจากโฟลเดอร์ดังกล่าว และย้ายไปที่โฟลเดอร์ obsolete version
ขอบคุณค่ะ