รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน อุ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.33/2546 ผลิตภัณฑ์อุ จำนวน 2 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูมิปัญญาภูไทเรณู
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-9416-6492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
อุ 537-3/33(นพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
2 วิสาหกิจชุมชนเรณูผลิตภัณฑ์ ๒๕๕๗
167 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-6579-4062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
อุ 570-4/33(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567