รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เมรัย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.34/2546 ผลิตภัณฑ์เมรัย จำนวน 1 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่
189 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1346-1908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เมรัย(น้ำผึ้ง) 966-5/34(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567