14/06/2022 

ปี 2565 สมอ. ได้มีการกำหนดและทบทวน* มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมจำนวน 41 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ทั้งนี้ สมอ. ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อมาตรฐานให้ สอจ. ทราบ พร้อมทั้งนำรายละเอียดมาตรฐานที่กำหนดและทบทวน ทั้ง 41 เรื่อง เข้าสู่..

website : http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ปัจจุบัน มี มผช. ที่ให้การรับรองได้ จำนวน 1,386 มาตรฐาน