27/09/2019 

ปี 2562 สมอ. ได้มีการกำหนดและทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวม 63 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้