List of Producers and Products in Mukdahan Province

Total 70 of 9,869

No.Name - AddressTCPS TitleCertificate No.Date of CertificateValid until
1 Ban Nong Hai Wood Carving Group
16/1 M.4 Soi 0, 0 Rd., Lao Sang Tho, Khamcha-i, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6661 456 6652

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 240/2557
WOOD SCULPTURES
287-2/240(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
2 Bang Song women's tailoring group
18 M.6 Soi 0, Kuchinarai-Mukdahan Rd., Ban Song, Khamcha-i, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6686 397 6436

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 835/2564
WOMEN'S WEARS
284-21/835(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
3 Ban Kok Daeng Weaving Group
128 M.1, Kok Daeng, Kikhom Kham Soi, Mukdahan 49130 Thailand Tel. :+6627 385 324
Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 17/2557
MAT MI FABRICS
318-22/17(MD) 27 March B.E. 2566(2023) 26 March B.E. 2569(2026)
4 Klùm thx p̄ĥā b̂ā nā t̄h̀x n
8 M.10 Soi 0, 0 Rd., Phon Sai, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand
Mobile :+6665 835 9507

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
245-43/18(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
5 Klùm thx p̄ĥā b̂ān nā t̄h̀x n
8 M.10 Soi 0, 0 Rd., Phon Sai, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand
Mobile :+6665 835 9507

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 7/2559
SEDGE PRODUCTS
272-9/7(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
6 Klùm thx p̄ĥā b̂ānnā yāng
110 M.5 Soi 0, 0 Rd., Ban Bak, Don Tan, Mukdahan 49120 Thailand
Mobile :+6687 215 9342

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
278-43/246(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
7 Klùm thx p̄ĥā b̂ānnā yāng
110 M.5 Soi 0, 0 Rd., Ban Bak, Don Tan, Mukdahan 49120 Thailand
Mobile :+6687 215 9342

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
289-47/18(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
8 Klùm thx p̄ĥā b̂ānnā yāng
110 M.5 Soi 0, 0 Rd., Ban Bak, Don Tan, Mukdahan 49120 Thailand
Mobile :+6687 215 9342

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 17/2557
MAT MI FABRICS
283-20/17(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
9 Klùm thx p̄ĥā b̂ānnā yāng
110 M.5 Soi 0, 0 Rd., Ban Bak, Don Tan, Mukdahan 49120 Thailand
Mobile :+6687 215 9342

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
298-22/247(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
10 thx p̄ĥā b̂ān nons̄axād
59 M.5 Soi 0, 0 Rd., Kham Bok, Khamcha-i, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6698 389 0499

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
297-55/18(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
11 Cotton weaving group with Khit Chang pattern
3 M.5, Phu Wong, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand Tel. :+6644 044 873
Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
314-51/246(MD) 27 March B.E. 2566(2023) 26 March B.E. 2569(2026)
12 Klùm thx p̄ĥā r̀m b̂ān wạng nxng
11 M.6 Soi 0, 0 Rd., Non Yang, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6686 261 2598

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
276-41/246(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
13 Klùm thx p̄ĥā r̀m b̂ān wạng nxng
11 M.6 Soi 0, 0 Rd., Non Yang, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6686 261 2598

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
290-48/18(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
14 Klùm thx p̄ĥā lāy k̄hi tb̂ān non s̄wāth
165 M.6 Soi 0, 0 Rd., Pa Rai, Don Tan, Mukdahan 49120 Thailand
Mobile :+6693 102 7371

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
282-21/247(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
15 Klùm thx p̄ĥālāy lūkkæ̂w
1 M.2 Soi 0, 0 Rd., Nong Sung, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6689 278 5760

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
251-37/246(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
16 Klùm thx s̄eụ̄̀x kk
70 M.6 Soi 0, 0 Rd., Ban Kho, Khamcha-i, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6688 312 3813

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 7/2559
SEDGE PRODUCTS
305-10/7(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
17 Klùm pærrūp chud p̄hū̂ thị
94 M.2 Soi 0, 0 Rd., Ban Pao, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6664 059 6229

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
277-42/246(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
18 Klùm p̄hlitp̣hạṇṯh̒ mị̂kwād dxk k̄hæm b̂ānnā khả
156 M.5 Soi 0, 0 Rd., Phueng Daet, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand
Mobile :+6663 181 4109

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 9/2561
BROOM
306-18/9(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
19 Ban Non Charoen grass broom group
27 M.13, Kok Daeng, Kikhom Kham Soi, Mukdahan 49130 Thailand Tel. :+6621 515 983
Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 9/2561
BROOM
312-19/9(MD) 27 March B.E. 2566(2023) 26 March B.E. 2569(2026)
20 Ruamjai Fai Taiung Weaving Group
18 M.1, Na Sok, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand Tel. :+6661 453 535
Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 384/2557
SABAI
317-2/384(MD) 27 March B.E. 2566(2023) 26 March B.E. 2569(2026)
21 Klùm rwm phlạng thx p̄ĥā b̂ān h̄nxng bxn
8 M.3 Soi 0, 0 Rd., Ban Bak, Don Tan, Mukdahan 49120 Thailand
Mobile :+6663 514 8697

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 17/2557
MAT MI FABRICS
274-19/17(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
22 Ban Nong Tae Silk Weaving Community Enterprise
29 M.1 Soi 0, 0 Rd., Nong Sung, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6687 215 0145

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
252-38/246(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
23 Klum Satri Sahakon Ban Lao Pa Pet
78 M.4 Soi 0, 0 Rd., Na Sok, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand
Mobile :+6681 053 6804

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
254-18/247(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
24 Mrs. khwamchai Houysay
64 M.1 Soi 0, 0 Rd., Chok Chai, Kikhom Kham Soi, Mukdahan 49130 Thailand
Mobile :+6683 328 5974

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 20/2559
PLASTIC PRODUCTS
286-41/20(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
25 Mrs. Khen Phạn kot̩i
27/1 M.5 Soi 0, 0 Rd., Ban Kho, Khamcha-i, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6693 432 6772

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
302-49/246(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
26 Mrs. chamaipon Sftsanthia
95 M.8 Soi 0, 0 Rd., Bang Sai Noi, Wan Yai, Mukdahan 49150 Thailand
Mobile :+6664 658 0986

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
295-53/18(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
27 Mrs. Songmee Ardwichai
29 M.5, Nong Sung, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand Tel. :+6602 793 172
Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
313-50/246(MD) 27 March B.E. 2566(2023) 26 March B.E. 2569(2026)
28 Mrs. Nonglak Saard
150 M.1 Soi 0, 0 Rd., Chok Chai, Kikhom Kham Soi, Mukdahan 49130 Thailand
Mobile :+6689 943 5965

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 20/2559
PLASTIC PRODUCTS
265-36/20(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
29 Mrs. Ni rphạt Phngs̄ʹ̒ mā
50 M.5 Soi 0, 0 Rd., Nong Sung Nuea, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6693 387 6539

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
279-44/246(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
30 Mrs. Ni rphạt Phngs̄ʹ̒ mā
50 M.6 Soi 0, 0 Rd., Nong Sung Nuea, Nong Sung, Mukdahan 49160 Thailand
Mobile :+6693 387 6539

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
281-20/247(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
31 Mrs. Boodsaraporn Wangkahad
172 M.1 Soi 0, 0 Rd., Chok Chai, Kikhom Kham Soi, Mukdahan 49130 Thailand
Mobile :+6683 012 6003

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 20/2559
PLASTIC PRODUCTS
304-42/20(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
32 Mrs. pornsawan Ardwichai
18 M.6 Soi 0, 0 Rd., Ban Pao, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6683 316 5631

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
292-50/18(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
33 Mrs. pornsawan Ardwichai
18 M.6 Soi 0, 0 Rd., Ban Pao, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6683 316 5631

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
299-46/246(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
34 Mrs. Phatchayakan Somanasananon
430 M.2, Kham Pa Lai, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand Tel. :+6678 089 766
Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 20/2559
PLASTIC PRODUCTS
311-46/20(MD) 27 March B.E. 2566(2023) 26 March B.E. 2569(2026)
35 Mrs. Phatchayakan Somanasananon
430 M.2, Kham Pa Lai, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand Tel. :+6678 089 766
Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 412/2558
HANDICRAFTS OF REMNENT OF CLOTH
315-1/412(MD) 27 March B.E. 2566(2023) 26 March B.E. 2569(2026)
36 Mrs. Phatchayakan Somanasananon
430 M.2, Kham Pa Lai, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand Tel. :+6678 089 766
Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 7/2559
SEDGE PRODUCTS
316-11/7(MD) 27 March B.E. 2566(2023) 26 March B.E. 2569(2026)
37 Mrs. Paiee Burat
66 M.6 Soi 0, 0 Rd., Nong Sung, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6688 062 7161

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
300-47/246(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
38 Mrs. rat-tana Tanaiam
119 M.1 Soi 0, 0 Rd., Chok Chai, Kikhom Kham Soi, Mukdahan 49130 Thailand
Mobile :+6664 462 9396

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 20/2559
PLASTIC PRODUCTS
264-35/20(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
39 Mrs. La-or At Wichai
50 Soi 0, 0 Rd., Mukdahan, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand
Mobile :+6683 256 7070

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
288-46/18(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
40 Mrs. Ladiad Hongsang
112 M.6 Soi 0, 0 Rd., Nong Sung Nuea, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6698 725 8422

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
294-52/18(MD) 22 August B.E. 2565(2022) 21 August B.E. 2568(2025)
41 Mrs. wannapa wangkahat
165 M.1 Soi 0, 0 Rd., Kham Cha-i, Khamcha-i, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6689 715 2093

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 828/2558
PRODUCTS MADE FROM HAND WOVEN FABRICS
269-2/828(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
42 Mrs. Wassana Ardwichai
16 M.2 Soi 0, 0 Rd., Ban Pao, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6689 826 4722

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
253-39/246(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
43 Mrs. Visaka Paghwan
51 M.5 Soi 0, 0 Rd., Kham Bok, Khamcha-i, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6686 233 9782

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
246-44/18(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
44 Mrs. Visaka Paghwan
51 M.5 Soi 0, 0 Rd., Kham Bok, Khamcha-i, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6686 233 9782

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 610/2557
HAND WOVEN PHA THUNGS, TUBE SKIRTS
270-1/610(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
45 Mrs. Ṣ̄il ṭhrrm Klāng praphạnṭh̒
22 M.2 Soi 0, 0 Rd., Nong Sung Nuea, Nong Sung, Mukdahan 49160 Thailand
Mobile :+6681 981 8336

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
275-40/246(MD) 22 March B.E. 2565(2022) 21 March B.E. 2568(2025)
46 Mrs. Suphalhalak Thawikhot
43 Soi 0, 0 Rd., Si Bun Rueang, Mueang, Mukdahan 49000 Thailand
Mobile :+6692 540 0205

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
244-42/18(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
47 Mrs. Sameuey Reepol
25 M.1 Soi 0, 0 Rd., Nong Sung, Nong Sung, Mukdahan 49110 Thailand
Mobile :+6693 940 1367

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
250-36/246(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
48 Mrs. Samrarn Houysai
116 M.2, Nikhom Kham Soi, Kikhom Kham Soi, Mukdahan 49130 Thailand Tel. :+6636 304 252
Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 20/2559
PLASTIC PRODUCTS
310-45/20(MD) 27 March B.E. 2566(2023) 26 March B.E. 2569(2026)
49 Miss Tongprem Wangkhahart
124 M.1 Soi 0, 0 Rd., Nikhom Kham Soi, Kikhom Kham Soi, Mukdahan 49130 Thailand
Mobile :+6681 905 8159

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 20/2559
PLASTIC PRODUCTS
266-37/20(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
50 Miss Phaka Oangtun
61 M.1 Soi 0, 0 Rd., Chok Chai, Kikhom Kham Soi, Mukdahan 49130 Thailand
Mobile :+6696 908 9322

Certified by Mukdahan Provincial Industry Office
TCPS 20/2559
PLASTIC PRODUCTS
263-34/20(MD) 5 August B.E. 2564(2021) 7 August B.E. 2567(2024)
12

Update : 10 December 2023