รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สุรากลั่นชุมชน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.32/2546 ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน จำนวน 46 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,369 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
260 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45966-361/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
2 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 48986-370/32 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
3 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางดารารัตน์ สลักหล่าย)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 53255-378/32 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่อิง
147 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 370-6/32(พย) 9 ก.ค. 2556 8 ก.ค. 2559
5 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เชียงแรง
35 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 372-7/32(พย) 9 ก.ค. 2556 8 ก.ค. 2559
6 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูซาง
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 327-5/32(พย) 28 พ.ย. 2555 27 พ.ย. 2558
7 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายชุม สะเอียบคง)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 51067-373/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
8 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายชุม สะเอียบคง)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
สุรากลั่นชุมชน 30ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 54976-381/32 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
9 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายสมนึก สะเอียบคง)
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 51211-374/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นชุมชน
114 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 46665-365/32 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
11 กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนจามเทวี
17/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
สุรากลั่นชุมชน 48748-369/32 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
12 บริษัท ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ จำกัด
36/3 ม.2 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2908-9782
สุรากลั่นชุมชน ๔๐ ดีกรี 46990-366/32 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
13 บริษัท บัณฑิตพัฒน์-เทค จำกัด
84/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 53990-380/32 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
14 วิสาหกิจชุมชน ชวนการสุราหัวสำโรงท่าวุ้ง
21 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-8125-4018
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 44476-352/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
15 วิสาหกิจชุมชน ปราจีนไวน์เนอร์รี่
119/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 47349-368/32 7 ธ.ค. 2555 6 ธ.ค. 2558
16 วิสาหกิจชุมชน สุราเครือทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลสะเอียบ
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 45967-362/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
17 วิสาหกิจชุมชน สุราผาอิง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ
- ม.5 ซ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 53063-377/32 26 ก.ย. 2557 25 ก.ย. 2560
18 วิสาหกิจชุมชน สุราสักทองแพร่
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 45978-363/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประกาศกิจการสุรา
80 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5329-3001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชน 1172-7/32(ชม) 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2559
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตอเบอรี่
212 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชน และสุรากลั่นชุมชน 1235-8/32(ชม) 1 ก.พ. 2556 31 ม.ค. 2559
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45350-357/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาโทม้าขาว
192/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
สุรากลั่นชุมชนตราม้าขาว 253-1/32(นว) 6 ก.ย. 2556 5 ก.ย. 2559
23 วิสาหกิจชุมชนชุมชนสุรากลั่นบ้านห้วยไม้ไผ่
61 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-8605-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 249-7/32(พท) 27 ส.ค. 2555 26 ส.ค. 2558
24 วิสาหกิจชุมชนตองเก้าการสุรา
27 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ -----------
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45193-355/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
25 วิสาหกิจชุมชนทรัพย์ล้านนา
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 45979-364/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
26 วิสาหกิจชุมชนทุ่งยวนสัมพันธ์
6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8173-8614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 286-10/32(พท) 19 ก.ย. 2556 18 ก.ย. 2559
27 วิสาหกิจชุมชนบุญพิทักษ์สุรากลั้น
106 ม.9 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 8-6249-9440
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
สุรากลั่นชุมชน 296-4/32(อจ) 9 เม.ย. 2556 8 เม.ย. 2559
28 วิสาหกิจชุมชนเมืองเกินไวน์เนอรี่แอนด์ไฟน์เนอรี
323 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45865-360/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
29 วิสาหกิจชุมชนแม่ปาย
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
สุรากลั่นชุมชน28 ดีกรี 50065-371/32 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
30 วิสาหกิจชุมชนรสชนะ
54 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรากลั่นชุมชนตรารสชนะ 279-5/32(นศ) 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2559
31 วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนม้าแก้วมังกร
19 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 45787-359/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
32 วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นตราเรือนไทย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 258-2/32(พล) 11 ก.ย. 2555 10 ก.ย. 2558
33 วิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือเต้น
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 51335-375/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
34 วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแแพร่
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี 53259-379/32 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
35 วิสาหกิจชุมชนสุราสัมพันธ์บ้านคลองน้อย
26/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 8-8447-6471
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 44866-353/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
36 สหกรณ์การเกษตรน้ำเกลี้ยงสาขาบ้านหมัด
35/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สุรากลั่นชุมชน 618-4/32(ศก) 5 ก.ย. 2556 4 ก.ย. 2559
37 สหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา จำกัด โดย นายสมพร นะถา
30 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 56067-382/32 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
38 หจก.บังอรการสุรา
200 ม.12 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 478-7/32(ลป) 4 ก.ย. 2555 3 ก.ย. 2558
39 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอร้องสยามดริ้ง
139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 45194-356/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
40 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ทแอนด์ยีนศ์ 2002
26 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์ 0-4432-1172
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 47113-367/32 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
41 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเพชร
132 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-8629-2690
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 255-8/32(พท) 28 ก.ย. 2555 27 ก.ย. 2558
42 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกเสี้ยวสุรากลั่นชุมชน
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ -----------
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45786-358/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
43 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งมวงกวางรุ่งเรือง
329 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-8728-5980
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 256-9/32(พท) 28 ก.ย. 2555 27 ก.ย. 2558
44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ สปีริท
59/10 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 45192-354/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราสาทหินพิมายสุรากลั่น
362/1 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 50817-372/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัชราสุรากลั่น
- ม.1 ซ.บนที่ดิน น.ส.3ก.เลขที่ 1394 ถ.เล่มที่ 14ข.หน้า 44 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
สุรากลั่นชุมชน 52743-376/32 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560

สืบค้นเมื่อ วันที่29 พ.ค. 2558