รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สุรากลั่นชุมชน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.32/2546 ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน จำนวน 47 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 14,169 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางดารารัตน์ สลักหล่าย)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6192-8282
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 53255-378/32 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
2 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางอทิตย์พร สะเอียบคง)
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-6244
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 57089-383/32 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
3 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางอทิตย์พร สะเอียบคง)
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-6244
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 59593-400/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
4 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางอำนวย สมวงค์อินทร์)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-0126-2873
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 57972-392/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
5 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางอำนวย สมวงค์อินทร์)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-0126-2873
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 59599-402/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ (นางใย อินทา)
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6184-4423
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 57803-386/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ (นางอารีย์ ศรีคำภา)
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-3325-7360
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 59647-403/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
8 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ (นายอภิชาต ชมภูมิ่ง)
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-4939
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 30 ดีกรี และ 35 ดีกรี 57804-387/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
9 กลุ่มเกษตรกรทำสวนมาง
193 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 08-4885-6649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 469-8/32(พย) 26 ก.ย. 2557 25 ก.ย. 2560
10 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นางจินจำ สะเอียบคง)
233 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-8103-1707
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 59541-398/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
11 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายชุม สะเอียบคง)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 51067-373/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
12 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายชุม สะเอียบคง)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
สุรากลั่นชุมชน 30ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 54976-381/32 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
13 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายสมนึก สะเอียบคง)
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-6244
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 51211-374/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
14 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ(นางสมถวิล ขันทะรักษ์)
113 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-7180-3309
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี 59573-399/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
15 บริษัท บัณฑิตพัฒน์-เทค จำกัด
84/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์มือถือ 08-1919-5988
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 53990-380/32 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
16 วิสาหกิจชุมชน แมนสรวงการสุรา ม.9 ต.สะเอียบ (นางปิ่น ผัดขัน)
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1952-5596
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 60868-406/32 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
17 วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นแม่ยมเสือเต้น หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอียบ (นางสาวอรัญญา บุญทิพย์)
269 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-9554-3594
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 57962-391/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
18 วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นแม่ยมเสือเต้น หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอียบ (นางสาวอรัญญา บุญทิพย์)
269 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-9554-3594
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 59598-401/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
19 วิสาหกิจชุมชน สุราผาอิง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ
- ม.5 ซ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6192-8282
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 53063-377/32 26 ก.ย. 2557 25 ก.ย. 2560
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนานาเวียง หมู่ที่ 3
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-4552-3115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
สุรากลั่นชุมชน 415-5/32(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตอเบอรี่
212 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-9565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชน(กาแฟ) 30 ดีกรี 1404-10/32(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอำเภองาว
4/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 753-8/32(ลป) 11 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2562
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 08-7233-0214
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 57998-394/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาโทม้าขาว
192/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-1971-3141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
สุรากลั่นชุมชนตราม้าขาว 253-1/32(นว) 6 ก.ย. 2556 5 ก.ย. 2559
25 วิสาหกิจชุมชนทุ่งยวนสัมพันธ์
6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8173-8614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 286-10/32(พท) 19 ก.ย. 2556 18 ก.ย. 2559
26 วิสาหกิจชุมชนนอร์ ทอีสท์ บริวเวอรี แอนด์ดิสทิลเลอร์
16/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-6248-6169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สุรากลั่นชุมชน 745-5/32(ศก) 23 เม.ย. 2558 22 เม.ย. 2561
27 วิสาหกิจชุมชนบุษยามาศการสุรา ม.1 ต.สะเอียบ
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1952-5596
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 60804-405/32 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
28 วิสาหกิจชุมชนเมืองเกินไวน์เนอรีแอนด์ไฟน์เนอรี
323 ม.6 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์มือถือ 09-4310-8214
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 58252-395/32 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
29 วิสาหกิจชุมชนแม่ปาย
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์มือถือ 08-9429-5126
สุรากลั่นชุมชน28 ดีกรี 50065-371/32 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
30 วิสาหกิจชุมชนรสชนะ
54 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์มือถือ 08-7283-5508
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรากลั่นชุมชนตรารสชนะ 279-5/32(นศ) 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2559
31 วิสาหกิจชุมชนสุตินการสุรา หมู่ที่ ๙ ตำบลสะเอียบ (นางสุติน กาวิโล)
244 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1027-8961
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 57090-384/32 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
32 วิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือเต้น
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6194-8282
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 51335-375/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
33 วิสาหกิจชุมชนสุราเครือทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลสะเอียบ (นายชลัช สะเอียบคง)
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1764-8077
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 57961-390/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
34 วิสาหกิจชุมชนสุราช้างทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ (นางสมเปิง บุญทิพย์)
11 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-9953-4196
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 57973-393/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
35 วิสาหกิจชุมชนสุราตะวันรอน หมู่ 4 ต.น้ำรัด
31/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-9855-1208
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 58826-397/32 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
36 วิสาหกิจชุมชนสุราธัญพืชเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6118-3115
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 57959-389/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
37 วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแแพร่
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1951-7924
สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี 53259-379/32 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
38 วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่ (นางกัญญาภัค ออมแก้ว)
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1951-7924
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 58335-396/32 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
39 วิสาหกิจชุมชนสุราเสือเต้น ๕ (นายมิ่งแก้ว ศรีคำภา)
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1166-6945
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 57802-385/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
40 วิสาหกิจชุมชนเสือเต้นแพร่ (นายสุบิน ศรีคำภา)
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 09-8747-0561
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 57829-388/32 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
41 สหกรณ์การเกษตรน้ำเกลี้ยงสาขาบ้านหมัด
35/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-7244-3195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สุรากลั่นชุมชน 618-4/32(ศก) 5 ก.ย. 2556 4 ก.ย. 2559
42 สหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา จำกัด โดย นายสมพร นะถา
30 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์มือถือ 08-9671-3953
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 56067-382/32 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
43 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคภฤทธิ์
220 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 โทรศัพท์ 8-1304-0022
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 60560-404/32 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ สปิริท
59/10 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์ 0-3806-7092
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 61011-407/32 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราสาทหินพิมายสุรากลั่น
362/1 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-1730-7844
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 50817-372/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัชราสุรากลั่น
- ม.1 ซ.บนที่ดิน น.ส.3ก.เลขที่ 1394 ถ.เล่มที่ 14ข.หน้า 44 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
สุรากลั่นชุมชน 52743-376/32 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีไวน์
296/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์มือถือ 08-8409-6943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชนลูกพลับ 1252-9/32(ชม) 28 มี.ค. 2557 27 มี.ค. 2560

สืบค้นเมื่อ วันที่30 ก.ค. 2559