รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สุรากลั่นชุมชน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.32/2546 ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน จำนวน 48 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,338 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
260 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45966-361/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
2 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 48986-370/32 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
3 กลุ่มเกษตรกรทำนานาเวียง
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
สุรากลั่นชุมชน 276-3/32(อจ) 3 ส.ค. 2554 2 ส.ค. 2557
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่อิง
147 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 370-6/32(พย) 9 ก.ค. 2556 8 ก.ค. 2559
5 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เชียงแรง
35 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 372-7/32(พย) 9 ก.ค. 2556 8 ก.ค. 2559
6 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูซาง
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 327-5/32(พย) 28 พ.ย. 2555 27 พ.ย. 2558
7 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายชุม สะเอียบคง)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 51067-373/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
8 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายสมนึก สะเอียบคง)
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 51211-374/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นชุมชน
114 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 46665-365/32 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
10 กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนจามเทวี
17/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
สุรากลั่นชุมชน 48748-369/32 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
11 นาย เจริญ สุขขวัญ
77 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ 0-7536-7612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรากลั่นชุมชน 177-4/32(นศ) 30 ก.ย. 2554 29 ก.ย. 2557
12 บริษัท ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ จำกัด
36/3 ม.2 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2908-9782
สุรากลั่นชุมชน ๔๐ ดีกรี 46990-366/32 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
13 วิสาหกิจชุมชน ชวนการสุราหัวสำโรงท่าวุ้ง
21 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-8125-4018
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 44476-352/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
14 วิสาหกิจชุมชน บุษยามาศการสุรา หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 41941-344/32 5 ส.ค. 2554 4 ส.ค. 2557
15 วิสาหกิจชุมชน ปราจีนไวน์เนอร์รี่
119/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 47349-368/32 7 ธ.ค. 2555 6 ธ.ค. 2558
16 วิสาหกิจชุมชน แมนสรวงการสุรา หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 41940-343/32 5 ส.ค. 2554 4 ส.ค. 2557
17 วิสาหกิจชุมชน สุราแก่งเสือเต้น
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 42591-348/32 8 ก.ย. 2554 7 ก.ย. 2557
18 วิสาหกิจชุมชน สุราเครือทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลสะเอียบ
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 45967-362/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
19 วิสาหกิจชุมชน สุราพารวย
14 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 42995-349/32 15 ธ.ค. 2554 14 ธ.ค. 2557
20 วิสาหกิจชุมชน สุราสักทองแพร่
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 45978-363/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตอเบอรี่
212 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชน และสุรากลั่นชุมชน 1235-8/32(ชม) 1 ก.พ. 2556 31 ม.ค. 2559
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45350-357/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
23 วิสาหกิจชุมชนเจ้าสมิงการสุรา หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 41942-345/32 5 ส.ค. 2554 4 ส.ค. 2557
24 วิสาหกิจชุมชนชุมชนสุรากลั่นบ้านห้วยไม้ไผ่
61 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-8605-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 249-7/32(พท) 27 ส.ค. 2555 26 ส.ค. 2558
25 วิสาหกิจชุมชนตองเก้าการสุรา
27 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ -----------
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45193-355/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
26 วิสาหกิจชุมชนทรัพย์ล้านนา
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 45979-364/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
27 วิสาหกิจชุมชนมาบไผ่บริวเวอรี่
137/17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 43311-350/32 15 ธ.ค. 2554 14 ธ.ค. 2557
28 วิสาหกิจชุมชนเมืองเกินไวน์เนอรี่แอนด์ไฟน์เนอรี
323 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45865-360/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
29 วิสาหกิจชุมชนแม่ปาย
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
สุรากลั่นชุมชน28 ดีกรี 50065-371/32 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
30 วิสาหกิจชุมชนศิริสวัสดิ์สุรากลั่น
122 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 0-8736-7411
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 208-4/32(พท) 22 ก.ย. 2554 21 ก.ย. 2557
31 วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนม้าแก้วมังกร
19 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 45787-359/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
32 วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นตราเรือนไทย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 258-2/32(พล) 11 ก.ย. 2555 10 ก.ย. 2558
33 วิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือเต้น
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 51335-375/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
34 วิสาหกิจชุมชนสุราสัมพันธ์บ้านคลองน้อย
26/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-8447-6471
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 44866-353/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
35 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวียงด้ง จำกัด
151/1 ม.8 ซ.- ถ.วังชิ้น-เถิน ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 41949-346/32 5 ส.ค. 2554 4 ส.ค. 2557
36 หจก.บังอรการสุรา
200 ม.12 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 478-7/32(ลป) 4 ก.ย. 2555 3 ก.ย. 2558
37 ห้างหุ้นส่วน บ้านทุ่งรวงข้าว 2
11/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สุรากลั่นชุมชน 43700-351/32 15 ธ.ค. 2554 14 ธ.ค. 2557
38 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอร้องสยามดริ้ง
139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 45194-356/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
39 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ทแอนด์ยีนศ์ 2002
26 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์ 0-4432-1172
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 47113-367/32 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
40 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเพชร
132 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-8629-2690
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 255-8/32(พท) 28 ก.ย. 2555 27 ก.ย. 2558
41 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่วยชูการค้า
199 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 0-8647-5147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 210-6/32(พท) 22 ก.ย. 2554 21 ก.ย. 2557
42 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกเสี้ยวสุรากลั่นชุมชน
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ -----------
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 45786-358/32 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
43 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งมวงกวางรุ่งเรือง
329 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-8728-5980
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 256-9/32(พท) 28 ก.ย. 2555 27 ก.ย. 2558
44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ สปีริท
59/10 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 45192-354/32 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรุ่ง
177 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 0-8176-7098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 209-5/32(พท) 22 ก.ย. 2554 21 ก.ย. 2557
46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราสาทหินพิมายสุรากลั่น
362/1 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 50817-372/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กะวัย
27/1 ม.17 ซ.- ถ.- ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4421-5678
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 42009-347/32 5 ส.ค. 2554 4 ส.ค. 2557
48 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ้งประไพ 2546
202 ม.3 ซ.- ถ.สุขอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรากลุ่นชุมชน 35 ดีกรี ตราดาวทอง 176-3/32(นศ) 30 ก.ย. 2554 29 ก.ย. 2557

สืบค้นเมื่อ วันที่31 ก.ค. 2557