รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 138 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และจักสาน
372 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-6250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 241-17/20(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และจักสาน
372 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-6850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 242-3/24(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
3 กลุ่มงานประดิษฐ์จากผ้าบ้านภักดีแผ่นดิน
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7940-4489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 318-16/196(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
4 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 343-39/9(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
5 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 344-24/20(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
6 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 345-19/182(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
7 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 347-12/195(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
8 กลุ่มจักรสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก
9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-4870-9798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 310-23/20(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
9 กลุ่มจักสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 237-19/7(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
10 กลุ่มจักสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 240-16/20(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
11 กลุ่มจักสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 244-9/40(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
12 กลุ่มจานกาบหมาก ม.๒ ต.ฟากห้วย
21 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-7888-3404
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก
942/2548
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก 378-1/942(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
13 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 365-42/9(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
14 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 369-21/182(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
15 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 374-13/412(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
16 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 276-20/20(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
17 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 288-5/203(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
18 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 329-32/7(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
19 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 279-12/196(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
20 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 291-13/417(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
21 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ประเภทเส้นใยประดิษฐ์ 334-18/197(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
22 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 302-3/247(สก) 18 ม.ค. 2564 17 ม.ค. 2567
23 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 284-13/197(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
24 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 280-13/196(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
25 กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-9507-7142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 319-17/197(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
26 กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-9507-7142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 321-10/412(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
27 กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-9507-7142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 323-14/417(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
28 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
โมบาย
569/2547
โมบาย 338-1/569(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
29 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 371-21/197(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
30 กลุ่มทอผ้าบ้านแหลมทอง
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-9881-1774
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 285-14/197(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
31 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสุขสำราญ
417 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-2478-7750
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 287-16/197(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
32 กลุ่มทอเสื่อกก
109 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 06-1424-8339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 328-31/7(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
33 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านห้วยชัน
210 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-5275-8890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 270-26/7(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
34 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านพระเพลิง
724 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-9081-8555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 362-33/7(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
35 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านพระเพลิง
724 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-9081-8555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 366-11/40(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
36 กลุ่มทอเสื่อบ้านซับม่วง
399 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-7965-0506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 269-25/7(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
37 กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าผักชี
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0380-3887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 306-28/7(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
38 กลุ่มทอเสื่อบ้านนาคันหัก
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-2663-4259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 252-22/7(สก) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
39 กลุ่มทอเสื่อแม่บ้านบ้านสุขสำราญ
186 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0386-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 254-24/7(สก) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
40 กลุ่มทอเสื่อไหลทอง
26 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-2725-3558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 238-20/7(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
41 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านสุขสำราญ
42 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4336-5188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 271-34/9(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
42 กลุ่มบ้านไร่ทานตะวัน
141/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 09-2602-4605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 307-29/7(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
43 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก ไทบ้านหนองสังข์
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-8073-4351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 352-3/823(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
44 กลุ่มพวงหรีด หมู่ที่ ๕
29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 09-3579-3041
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 351-4/651(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
45 กลุ่มแม่บ้านบุกะสังข์
12 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 06-1654-9173
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 258-10/40(สก) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
46 กลุ่มแม่บ้านหนองแวงหมู่ ๕
45 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 06-1661-7497
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 239-32/9(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
47 กลุ่มแม่บ้านหนองแวงหมู่ ๕
45 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 06-1661-7497
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 247-8/412(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
48 กลุ่มแม่บ้านหนองหมากฝ้ายหัตถกรรม
196 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-9994-7868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 272-35/9(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
49 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสุขสำราญ
37 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-9515-9560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 281-14/196(สก) 5 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2566
50 กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองนกกระเรียน
43/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9230-5881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 372-8/203(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565