รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 146 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Handmade By Rung
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 9-3224-4924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 560-17/20(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
2 กลุ่มเครือข่ายผู้ทอผ้าและแปรรูปผ้าลายอัตลักษณ์อำเภอบ้านแท่น
17/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 9-1828-6203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 455-9/417(ชย) 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
3 กลุ่มชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2601-4543
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ไม้กวาดพลาสติก
564/2561
ไม้กวาดพลาสติก 530-1/564(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
4 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคอนสาร
187 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-7262-1917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 511-34/418(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าบ้านหัวนาม่วง
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-4952-6324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 503-12/24(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
6 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแก
275 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 9-6753-4854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 562-27/196(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
7 กลุ่มประติมากรรมภาพมงคลนูนสูง 3 มิติ
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 8-4811-7630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 552-1/366(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปของใช้จากผ้าทอมือ
394 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 6-4163-1832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 456-10/417(ชย) 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
9 กลุ่มผ้าขาวม้าเหมือดแอ่
189 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-2756-8820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 420-12/196(ชย) 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2566
10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งลุยลายแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
236 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-1873-4968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้า ชนิดที่ใช้ในภาคสนาม 506-2/82(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งลุยลายแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
236 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-5590-2472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 492-1/32(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าพัฒนา 1
56 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-7066-7523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 538-82/17(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
13 กลุ่มศิลปะตีมีดบ้านดงบังเหนือ
115 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 6-3036-6290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้า ชนิดที่ใช้ในการเกษตร 505-1/82(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
14 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์บ้านโนนจาน
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1075-3261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 469-30/412(ชย) 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
15 กลุ่มสตรีบ้านโนนคูณ
70/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-5745-3573
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 502-15/20(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา
30/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1593-0782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 540-84/17(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
17 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนแต้
95 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 6-3301-6935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 544-12/417(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
18 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านป่าว่าน
110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-0938-3667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 501-14/20(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
19 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านป่าว่าน
110 ม.4 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-0938-3667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 513-3/972(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
20 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบอน
131 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-9810-8104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 504-14/40(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
21 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบอน
131 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-9810-8104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 512-2/972(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
22 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบอน
131 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-9810-8104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 499-12/20(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
23 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบอน
131 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-9810-8104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 507-2/195(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
24 กลุ่มสัมมาชีพบ้านโคกสว่าง
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-4913-8102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 500-13/20(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
25 กลุ่มสัมมาชีพบ้านห้วยยางใหญ่
200 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-6316-0639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 510-33/418(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
26 กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 9-3319-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 484-34/7(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
27 กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 9-3319-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 518-78/17(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
28 นาง กชกร อุ้ยปัชฌาวงศ์
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 8-4273-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 488-3/422(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
29 นาง กชกร อุ้ยปัชฌาวงศ์
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 8-4273-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์รังไหม
571/2547
ผลิตภัณฑ์รังไหม 489-1/571(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
30 นาง กฤษณา จันทร์โท
387 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 9-3546-7723
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 445-4/24(ชย) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
31 นาง กัลยารัตน์ เรืองซ้อน
810 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-1360-5855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 429-32/418(ชย) 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2566
32 นาง เกศรินทร์ ประภาวงษ์
407 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-3100-8894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททําจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยผสม) 491-2/1444(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
33 นาง เกศรินทร์ ประภาวงษ์
407 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-3100-8894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 508-22/196(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
34 นาง เกศินี กิติวงศ์
74/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1999-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 556-87/17(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
35 นาง เกศินี กิติวงศ์
74/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1999-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 543-70/18(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
36 นาง ขนิษฐา แว่นทิพย์
423 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1062-9090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 519-79/17(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
37 นาง ขอบฟ้า ลาภชัย
55 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-7778-7933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 424-26/412(ชย) 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2566
38 นาง จอมศรี แฝงโพธิ์
130/1 ม.18 ซ.- ถ.- ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 8-5775-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 414-9/20(ชย) 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2566
39 นาง จันทนา ล้ออุทัย
683 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-1266-6149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 427-30/418(ชย) 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2566
40 นาง จันทร์เพ็ญ นันทะรัตน์
13 ม.18 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-2867-8850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หมอนอิง
199/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ แบบซักทั้งใบ 423-1/199(ชย) 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2566
41 นาง จันทร์เพ็ญ นันทะรัตน์
13 ม.18 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-2867-8850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 419-11/196(ชย) 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2566
42 นาง ฉลอง นามดา
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-8371-6809
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 516-3/16(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
43 นาง ณัฐตารีย์ เจริญมั่งมีศรีสุข
125 ม.- ซ.- ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 8-6831-4716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 485-2/23(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
44 นาง ดาหวัน นนท์ภักดี
301/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-4830-3179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 474-74/17(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
45 นาง ต่วน เลียบขุนทด
534 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-0397-1869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 547-14/24(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
46 นาง ต่วน เลียบขุนทด
534 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-0397-1869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 462-8/24(ชย) 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
47 นาง แต๋ว เนียมชัยภูมิ
9 ม.22 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-7870-2130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 546-13/24(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
48 นาง แต๋ว เนียมชัยภูมิ
9 ม.22 ซ.- ถ.- ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-7870-2130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 448-7/24(ชย) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
49 นาง ทองดี คุณวันดี
118 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-9489-5357
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 451-28/412(ชย) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
50 นาง ธนิญากร ขามภูเขียว
72 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-5635-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 421-13/196(ชย) 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2566
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565