รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน จำนวน 239 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Mae Tha Eco-print ลำพูน
68/6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์ 0-9988-7585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช 528-2/1626(ลพ) 31 พ.ค. 2567 30 พ.ค. 2570
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองสมัยใหม่
146 ม.3 ซ.1 ถ.- ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 09-1512-6990
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)ไม่ย้อมสี 425-10/836(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
3 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองสมัยใหม่
146 ม.3 ซ.1 ถ.- ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 09-1512-6990
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 482-15/836(ลพ) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
4 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงดอยยาว
81 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 09-5445-5247
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 338-15/417(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านห้วยหละ
37 ม.3 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทรศัพท์มือถือ 09-3295-0713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ย่าม
609/2547
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 398-7/609(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
6 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านห้วยหละ
37 ม.3 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทรศัพท์มือถือ 09-3295-0713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 426-3/610(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงลายโบราณ บ้านเด่นยางมูล
71 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-5707-5129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 496-2/252(ลพ) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
8 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงลายโบราณ บ้านเด่นยางมูล
71 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-5707-5129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ย่าม
609/2547
ย่าม 495-8/609(ลพ) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
9 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงห้วยปิง
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-0656-0213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 310-74/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
10 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านหนองปลาสะวาย
121 ม.2 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทรศัพท์มือถือ 09-5451-6068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 436-2/48(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านปวง
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 09-3250-4424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 314-1/48(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
12 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าตึงงาม
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-7575-6970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 313-77/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
13 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง
25/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-6189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 427-4/246(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าฝ้ายยกดอกบ้านบวก
95/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-6080-8578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 479-113/62(ลพ) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
15 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน
144 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-7180-4420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 315-2/197(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
16 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านแม่สารบ้านตอง
135 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 09-7964-9496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 535-130/62(ลพ) 31 พ.ค. 2567 30 พ.ค. 2570
17 กลุ่มทอผ้าวังขมิ้นถิ่นดงดำ
87/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 06-2996-6366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 349-91/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกเชาวลิต บุญมา
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-6180-6399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 351-93/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านทุ่งข้าวหาง
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-1071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 476-110/62(ลพ) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
20 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านแม่บอนใต้
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 06-2494-3924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 330-85/62(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
21 กลุ่มทอฝันผ้าไหมยกดอกลำพูน
98 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 09-4845-3154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 448-107/62(ลพ) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
22 กลุ่มทอฝันผ้าไหมยกดอกลำพูน
98 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 09-4845-3154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 481-101/835(ลพ) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
23 กลุ่มแปรรูปเครื่องเงินทำมือ
71 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 06-3359-5645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
เครื่องเงินแบบมีลวดลาย 492-2/23(ลพ) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
24 กลุ่มผ้าทอกี่เอวบ้านแม่ขนาด
161 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-5066
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ย่าม
609/2547
ย่าม 340-6/609(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
25 กลุ่มผ้าทอมือบ้านห้วยปิง
203 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-9951-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 308-72/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
26 กลุ่มผ้าทอมือบ้านห้วยปิง
203 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-9951-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 309-73/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
27 กลุ่มผ้าทอมือบ้านห้วยปิง
203 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-9951-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 478-112/62(ลพ) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
28 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-7503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 526-110/835(ลพ) 31 พ.ค. 2567 30 พ.ค. 2570
29 กลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติสตรีอำเภอแม่ทา
157 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 08-9855-0153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 449-17/417(ลพ) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
30 กลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติสตรีอำเภอแม่ทา
157 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 08-9855-0153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช 450-1/1626(ลพ) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
31 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านแม่อาวน้อย
278 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-7188-5806
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 319-10/412(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่
198 ม.8 ซ.- ถ.- ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์มือถือ 08-9755-6491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เนื้อลำไยอบแห้ง
1385/2558
เนื้อลำไยอบแห้ง 460-8/1385(ลพ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
33 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทุ่งข้าวหาง
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 09-3259-1281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 502-118/62(ลพ) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
34 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแจ้ซ้อน หมู่1
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 09-4274-7469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 424-95/835(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
35 กลุ่มเย็บผ้า TINA แฟชั่น
286 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 09-4991-6768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 318-10/196(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
36 กลุ่มเย็บผ้า TINA แฟชั่น
286 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 09-4991-6768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 317-14/417(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
37 กลุ่มเย็บผ้าบ้านทาสบชัย(กอลุง)
140/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 09-8696-0055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 379-11/412(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
38 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์บ้านสันป่าเหียง
155/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-7183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 404-2/410(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
39 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์บ้านสันป่าเหียง
155/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-7183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 405-10/45(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
40 กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนาบ้านป่าพลู
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทรศัพท์มือถือ 08-6170-3883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
โคมแขวน
929/2548
โคมแขวน 471-1/929(ลพ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
41 นาง กิตติภรณ์ กรีบเลอร์
103 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9633-0117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 527-111/835(ลพ) 31 พ.ค. 2567 30 พ.ค. 2570
42 นาง เกษร ศรีพนม
123 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5356-2431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 347-89/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
43 นาง เกษร ศรีพนม
123 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5356-2431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 348-90/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
44 นาง จรวยพร บุณยเกียรติ
207 ม.- ซ.- ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9429-3084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 534-129/62(ลพ) 31 พ.ค. 2567 30 พ.ค. 2570
45 นาง จันทร์เพ็ญ ใจเจริญธง
2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9952-6895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 304-68/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
46 นาง จันทร์ศรี คำธิยะ
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-0672-7263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ทำจากผ้าทอทั้งผืน เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 320-3/1444(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
47 นาง จิดาภา ตู้จินดา
216 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์มือถือ 09-5352-1694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 316-13/417(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
48 นาง ฉอ้อน บุญจริง
7 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-2442-3278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 470-1/205(ลพ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
49 นาง ชไมพร วงค์สถาน
490 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-9950-0747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
โคมลอย
808/2552
โคมลอยขนาดกลาง 488-1/808(ลพ) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
50 นาง ชไมพร วงค์สถาน
490 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-9950-0747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
โคมแขวน
929/2548
โคมแขวน 487-2/929(ลพ) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567