รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ จำนวน 259 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ชวัลณัฏฐ์ ถิ่นจอมธ์
5/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 9-1072-0248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 610-3/1479(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
2 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางดารารัตน์ สลักหล่าย
139 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-6194-8282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน28 ดีกรี 435-49/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
3 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางดารารัตน์ สลักหล่าย
139 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-6194-8282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 436-50/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางดารารัตน์ สลักหล่าย
139 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-6194-8282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 437-51/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
5 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
141 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1992-6240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 433-47/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
6 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
141 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1992-6240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 434-48/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
7 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นายชุม สะเอียบคง
137 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 432-46/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
8 กลุ่มจักสานเถาวัลย์ประยุกต์วังชิ้น
281/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 6-4998-8978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 466-1/71(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
9 กลุ่มไชยบูรณ์จักสาน
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 6-2959-8362
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 641-4/20(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
10 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านนาฮ่าง
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 6-5026-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 461-1/252(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
11 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านนาฮ่าง
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 6-5026-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 462-5/18(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
12 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า
63 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 9-7070-7295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 585-38/48(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
13 กลุ่มทอผ้าไตลื้อตำบลบ้านถิ่น
69/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1180-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ย่าม
609/2547
ย่าม 588-6/609(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
14 กลุ่มทอผ้าไตลื้อตำบลบ้านถิ่น
148 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1180-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีเส้นใยธรรมชาติ 621-8/18(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
15 กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
73/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 0-5458-1447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 672-42/48(พร) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
16 กลุ่มทอผ้ายกลายบ้านต้นห้า
98 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-0674-8316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 678-3/246(พร) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
17 กลุ่มทำถ่านไบโอชาตำหนักธรรม
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์ 9-3140-9284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 569-2/180(พร) 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2568
18 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 5
99/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 8-1882-2403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูสามรส 519-2/150(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
19 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 5
99/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 8-1882-2403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
น้ำพริกหนุ่ม
293/2547
น้ำพริกหนุ่ม 543-3/293(พร) 2 ส.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
20 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 5
99/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 8-1882-2403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หมูแดดเดียว
296/2549
หมูแดดเดียว 520-2/296(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
21 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 5
99/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 8-1882-2403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หมูทุบ
97/2553
หมูทุบ 581-3/97(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
22 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 5
99/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 8-1882-2403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แคบหมู
101/2553
แคบหมู 580-8/101(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง สะล้อ-ซึง
195 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-9759-1279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ขลุ่ย
212/2559
ขลุ่ยเพียงออ 647-4/212(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรัด
111 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-1022-0198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 509-38/412(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
25 กลุ่มรักษ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 9-2408-9535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 587-6/18(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
26 กลุ่มรักษ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 9-2408-9535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ และประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 651-44/835(พร) 31 ส.ค. 2566 30 ส.ค. 2569
27 กลุ่มสตรีหม้อห้อมเวียงทอง
93 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-6921-7392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 613-43/835(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
28 กลุ่มสตรีหม้อห้อมเวียงทอง
93 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-6921-7392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 614-15/52(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
29 นาง เกษณี ชื่นบาน
45/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 9-3956-9192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 684-11/417(พร) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
30 นาง เกษณี ชื่นบาน
45/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 9-3956-9192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 611-42/835(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
31 นาง เกษณี ชื่นบาน
45/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 9-3956-9192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 612-14/52(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
32 นาง แก้วลูน จินดาคำ
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1021-0359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 493-31/835(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
33 นาง จันทร์หอม กันกา
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1765-5031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 676-9/18(พร) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
34 นาง จันทิมา วรินทร์
96/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-2448-0387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 534-35/835(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
35 นาง จินดา พานิชพันธ์
157 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 6-2259-5987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 555-33/48(พร) 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2568
36 นาง จิราพร วงค์เหล่า
96 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 6-2854-9426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 545-37/835(พร) 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2568
37 นาง ชวัลณัฏฐ์ ถิ่นจอมธ์
5/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 9-1072-0248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 609-18/836(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
38 นาง ณหทัย ศรีภูมินทร์
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์ 9-4630-0606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ยาสีฟันสมุนไพร
909/2560
ยาสีฟันสมุนไพร 491-1/909(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
39 นาง ณหทัย ศรีภูมินทร์
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 09-4630-0606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรระงับกลิ่นปาก
844/2560
สมุนไพรระงับกลิ่นปาก 526-1/844(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
40 นาง ตอน ไชยโชค
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 9-3136-3318
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 670-40/48(พร) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
41 นาง นงลักษณ์ คำมีสว่าง
94 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1765-1436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 552-41/412(พร) 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2568
42 นาง นงลักษณ์ คำมีสว่าง
94 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1765-1436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยผสม 551-41/835(พร) 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2568
43 นาง นลพรรณ กันทาบุตร
176 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-6998-6507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 459-21/48(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
44 นาง ประนอม ทาแปง
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-1951-6639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 499-26/48(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
45 นาง เพ็ญศรี ฟูคำ
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-3200-0917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 560-12/52(พร) 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2568
46 นาง เภา ทาแปง
137 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-1783-3679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 502-29/48(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
47 นาง ยุพา จดจำ
112 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 8-7041-1229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 597-11/183(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
48 นาง ยุพิน สายสำเภา
147/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 6-4296-9546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 619-18/52(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
49 นาง ยุพิน สายสำเภา
268/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 6-4296-9546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อหม้อห้อม
1445/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 529-1/1445(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
50 นาง ยุพิน สายสำเภา
268/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 6-4296-9546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าหม้อห้อม
50/2556
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 530-1/50(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567