รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน จำนวน 149 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 คุณากร กุณรินทร์
11 ม.4 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 06-1906-5888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 491-16/196(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
2 นายสมพงษ์ แซ่เติ๋น
112 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 06-5492-1052
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 559-43/23(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
3 นายเสกสันติ์ เวียงนาคเกริกโกวิท
78 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0-93-6-1998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 535-5/610(นน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
4 กลุ่มกระเป๋าผ้าเอนกประสงค์
38 ม.1 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 9-3183-0070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 544-15/417(นน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
5 กลุ่มชาเมี้ยง
117 ม.4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1472-1038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชา
120/2558
ชา ชนิดไม่หมัก (ชาใบพร้อมชง) 450-2/120(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
6 กลุ่มชาเมี้ยง
117 ม.4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1472-1038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชา
120/2558
ชา ชนิดไม่หมัก (ผสมมะตูม) 451-3/120(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
7 กลุ่มชาเมี้ยง
117 ม.4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1472-1038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชา
120/2558
ชา ชนิดชาไม่หมัก 480-4/120(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์ 0-5478-7063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยผสม 502-28/835(นน) 10 เม.ย. 2566 9 เม.ย. 2569
9 กลุ่มทอผ้าครบวงจร
13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-6066-4322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 458-36/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว
92 ม.9 ซ.- ถ.- ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-1374-9999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 483-10/48(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าบ้านพะเยา
7/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-8676-0678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 461-38/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าบ้านพะเยา
7/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-8676-0678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 462-3/18(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ชนิดเส้นใยผสม 456-1/1472(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-7577-5176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 552-27/47(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
15 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่
96 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-5634-7992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 457-35/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม
156 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 08-6182-2913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 554-33/835(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
17 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านป่าฝางสามัคคี
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 86--776-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 463-39/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
18 กลุ่มผ้าฝ้ายรำไพ
190 ม.1 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-4076-3159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 488-27/835(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
19 กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อ
337 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์มือถือ 09-5772-0567
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 534-4/610(นน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
20 กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อ
337 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์มือถือ 09-5772-0567
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ย่าม
609/2547
ย่าม 509-22/609(นน) 10 เม.ย. 2566 9 เม.ย. 2569
21 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย
56 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-7577-5176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ย่าม
609/2547
ย่าม 489-21/609(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
22 กลุ่มสตรีอนุรักษ์ผ้าน่าน
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-1025-8274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 484-11/48(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
23 กลุ่มหัตถกรรมอิ้วเมี่ยน
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-5479-2309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 436-32/23(นน) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
24 กลุ่มอาชีพจักสานบ้านดอนตัน
287 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 8-9555-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย (ขันโตก) 560-5/19(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
25 นาง เจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
106/9 ม.- ซ.4 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-6776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมน้ำผึ้งป่า 514-1/452(นน) 10 เม.ย. 2566 9 เม.ย. 2569
26 นาง แจ่มใส ต๊ะแก้ว
144 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-7517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ตุง
225/2547
ตุง 508-9/225(นน) 10 เม.ย. 2566 9 เม.ย. 2569
27 นาง แจ่มใส ต๊ะแก้ว
144 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-7517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 504-30/835(นน) 10 เม.ย. 2566 9 เม.ย. 2569
28 นาง นุชรียา กุณรินทร์
11 ม.4 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 86--188-8814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ชนิดเส้นใยผสม 486-2/1472(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
29 นาง แพว เนตรทิพย์
141 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-9851-8918
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยผสม 531-31/835(นน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
30 นาง วริตตา รวมศิลป์
103 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 8-4524-0339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 452-11/249(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
31 นาง วาสนา วิมลรัตน์
697 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6431-9553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์์ 487-26/835(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
32 นาง วาสนา วิมลรัตน์
697 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6431-9553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 466-1/193(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
33 นาง วาสนา วิมลรัตน์
697 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6431-9553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 533-1/1626(นน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
34 นาง อรทัย อินรัง
167 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 09-0971-2787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา
926/2558
ประเภทใช้งานสัมผัสกับร่างกาย แบบดั้งเดิม (เส้นใยธรรมชาติ) 507-4/926(นน) 10 เม.ย. 2566 9 เม.ย. 2569
35 นาง อรวรรณ บุณยเสนา
129 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-6570-1648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 561-17/196(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
36 นาง อารีย์ อินทรครรชิต
330 ม.8 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0-8979-8903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม (กระท้อนแช่อิ่ม) 474-3/161(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
37 นางสาว ชนาภา แซ่โซ้ง
155 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-5479-2407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 553-32/835(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
38 นางสาว ณัฐกานต์ ทีฆาวงค์
31 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-1765-0262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 555-7/836(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
39 นางสาว ณิชกุล อดุลยวินิจ
263 ม.11 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-1032-1130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผสมถ่านำไม้ไผ่และใยบวบ 442-16/665(นน) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
40 นางสาว ณิชกุล อดุลยวินิจ
263 ม.11 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-1032-1130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผสมมะลิและใยบวบ 441-15/665(นน) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
41 นางสาว ณิชกุล อดุลยวินิจ
263 ม.11 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-1032-1130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผสมเปลือกมังคุดและใยบวบ 440-14/665(นน) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
42 นางสาว ธัชกร ทะสีแก้ว
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์ 0-9245-0728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ผสมฝาง 469-6/1350(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
43 นางสาว ธัชกร ทะสีแก้ว
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์ 0-9245-0728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า ผสมน้ำผึ้งป่า 510-1/175(นน) 10 เม.ย. 2566 9 เม.ย. 2569
44 นางสาว ธัชกร ทะสีแก้ว
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์ 0-9245-0728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ผสมน้ำนมข้าว 511-7/1350(นน) 10 เม.ย. 2566 9 เม.ย. 2569
45 นางสาว ประภัสสร สุยาอินทร์
33 ม.8 ถ.สา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-9185-6189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 460-25/47(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
46 นางสาว ประภัสสร สุยาอินทร์
33 ม.8 ถ.สา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-9185-6189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 459-37/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
47 นางสาว ปาณิศา ทรงเจริญกุล
292 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-2629-4263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 556-40/23(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
48 นางสาว สร้อยสุดา เขียวสมบัติ
74 ม.3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 09-1741-9147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 473-1/263(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
49 นาย กิตติ คงพัฒน์ยืน
221 ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์ 0-8926-6215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ผสมทองคำ 467-5/1350(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
50 นาย นิวัฒน์ มูลคำ
114 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-4489-7002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 557-41/23(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567