รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 79 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มขนมงาบ้านชานเมือง
521 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาตัด
710/2559
ขนมงาดำ รสขิง ขนาด 80 กรัม 122-6/710(มส) 29 มี.ค. 2564 28 มี.ค. 2567
2 กลุ่มเครื่องเงินพรพระคุณไทย
154/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
เครื่องเงินรมดำ 148-5/23(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
3 กลุ่มเครื่องเงินละว้าบ้านละอูบ
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
เครื่องเงิน แบบมีลวดลาย 150-7/23(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
4 กลุ่มจักสานกุ๊ปไต
49/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมวกกุ๊ปไต
831/2548
หมวกกุ๊ปไต 113-2/831(มส) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
5 กลุ่มจันทร์สมผ้าฝ้าย
62/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 135-20/417(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
6 กลุ่มจันทร์สมผ้าฝ้าย
62/1 ม.- ซ.- ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 130-5/196(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
7 กลุ่มชาเฉินฟง
จ.79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชา
120/2558
ชาอูหลงก้านอ่อน ขนาด 100 กรัม 126-1/120(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
8 กลุ่มชาเฉินฟง
จ.79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชา
120/2558
ชาอูหลงยอดน้ำค้าง คัดพิเศษ ขนาด 100 กรัม 127-2/120(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
9 กลุ่มตัดเย็บผ้าชนเผ่าบ้านยาป่าแหน
120 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุดมูเซอ
1282/2549
ชุดมูเซอ สตรีแบบที่ 1 94-3/1282(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
10 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลุกข้าวหลาม
66/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 102-8/609(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
11 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลุกข้าวหลาม
66/2 ม.9 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 100-13/417(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
12 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลุกข้าวหลาม
66/2 ม.9 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุดมูเซอ
1282/2549
ชุดมูเซอ สตรีแบบที่ 2 96-4/1282(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
13 กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอขนแกะ ประเภททอ 152-4/247(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์ผ้าขนแกะ
975/2548
ผ้าคลุมไหล่ 163-2/975(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านกลอโค๊ะ
62/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงหญิง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 117-13/1453(มส) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
16 กลุ่มทอผ้าแบวา
34/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงชาย 166-17/1453(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
17 กลุ่มทอผ้าแบวา
34/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงหญิง 146-15/1453(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าแบวา
34/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 157-15/609(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
19 กลุ่มธรากร
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (พวงกุญแจช้าง) 167-6/196(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าชนเผ่าลีซอ
6/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์มือถือ 08-3204-6059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 155-22/417(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
21 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงห้วยไก่ป่า
4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 156-14/609(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
22 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงห้วยไก่ป่า
4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงชาย 165-16/1453(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
23 กลุ่มผ้าทอละว้าบ้านละอูบ
25/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 134-13/609(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
24 กลุ่มผ้าปักมือชาวเขาเผ่าม้งบ้านแม่อูคอ
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 115-15/417(มส) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
25 กลุ่มผ้ามัดย้อมโป่งสาปาย
13/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 171-1/52(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
26 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาตัด
710/2559
ขนมงาดำน้ำผึ้ง 174-8/710(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
27 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาตัด
710/2559
ขนมงาขาวตะไคร้ 175-9/710(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
28 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถั่วลิสงอบ
1146/2549
ถั่วลายเสือ 164-4/1146(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
29 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาคั่ว
686/2563
งาคั่ว ชนิดบด 173-6/686(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
30 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาคั่ว
686/2563
งาดำคั่ว แบบเม็ด ขนาด 300 กรัม 129-5/686(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
31 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สบป่อง* อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาตัด
710/2559
ขนมงาม้อนรสขิง 176-10/710(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
32 กลุ่มโรสลามิน
75 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5368-4088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 111-1/550(มส) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
33 กลุ่มโรสลามิน
75 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5368-4088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 110-1/551(มส) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
34 กลุ่มโรสลามิน
75 ม.8 ซ.- ถ.- ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5368-4088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แชมพู
92/2552
แชมพู 109-1/92(มส) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
35 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง
4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-3101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาตัด
710/2559
ขนมงาดำ เมิงไต ขนาด 30 กรัม 112-5/710(มส) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
36 กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดนตรีพื้นเมือง
260/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สะล้อ
214/2559
สะล้อ 99-1/214(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
37 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ
137/3 ม.- ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตชายชนิดเส้นใยประดิษฐ์แบบไม่มีลายปัก 140-3/834(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
38 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ
137/3 ม.- ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตหญิงชนิดเส้นใยประดิษฐ์แบบมีลายปัก 141-4/834(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
39 กลุ่มสตรีทอผ้ากะเหรียงบ้านแม่ลามาหลวง
205 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงหญิง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 118-14/1453(มส) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
40 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพะมอลอ
75 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงหญิง 98-12/1453(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
41 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพะมอลอ
75 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 106-12/609(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
42 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านศรีดอนชัย
120/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 105-11/609(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
43 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านห้วยงู
52/16 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงชาย 97-11/1453(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
44 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านห้วยงู
52/16 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 104-10/609(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
45 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวแม่สุริน
89 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 114-1/18(มส) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
46 กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม
126 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าลีซู 154-21/417(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
47 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านป่าแป๋
20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อลัวะ
1105/2548
ประเภทเสื้อลัวะบุรุษ 95-4/1105(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
48 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านป่าแป๋
20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 103-9/609(มส) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
49 กลุ่มสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด
127 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาชนะจากพืช
1557/2563
จานกาบหมาก 147-2/1557(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
50 กลุ่มหัตถกรรมผ้าตำบลปางหมู
333/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผ้านุ่งป้าย
1251/2564
ผ้านุ่งป้าย ชนิดเส้นใยผสม 145-1/1251(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565