รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก จำนวน 107 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Hug นะ Maekasa
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1-74-0539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 193-2/610(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
2 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะแม่กาษา)
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1740-5395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 203-4/20(ตก) 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2566
3 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะแม่กาษา)
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1740-5395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 202-6/9(ตก) 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2566
4 กลุ่มงานพัฒนาอาชีพวัดเขาแก้ว
289/2 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-5055-7866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 221-8/417(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
5 กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม เคียงไทย
126 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-5226-6457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 276-1/40(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบลาน
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-7842-1726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 207-1/66(ตก) 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2566
7 กลุ่มผ้าทอบ้านป่าไร่เหนือ
280 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 219-5/196(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 6-2885-3649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย (ขนมกลีบลำดวน) 248-4/1(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
9 กลุ่มอาชีพเย็บหมวกใบลานใบตาลบ้านปากร้องห้วยจี้
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 9-3148-3189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 235-1/187(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
10 กลุ่มอาชีพรักษ์ศิลป์ดินไทย
7 ม.- ซ.- ถ.หนองหลวงอุทิศ ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-0114-8378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 183-2/24(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
11 นาง กรวรรณ จ๊ะสุนา
567 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4494-2581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 278-79/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
12 นาง กรั้ง แซ่ย่าง
13/59 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 9-3254-9702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 210-6/417(ตก) 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2566
13 นาง คำปอย สุวรรณ์
228 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9859-7818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 182-3/800(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
14 นาง จิตรา บัวคลี่
76 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-7207-4582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 232-6/615(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
15 นาง จุฑารัตน์ โยอินทร์
518 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1902-7469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 187-44/23(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
16 นาง จุลี อ่องไคล้
9809 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-3241-4346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 284-7/195(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
17 นาง ฐิติรัตน์ พรลาภเลิศสุข
9/37 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-0665-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 191-48/23(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
18 นาง ทองกล่ำ รามัญวงศ์
778/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-5301-5237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 281-82/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
19 นาง ทิพย์มณี คำบัวไหล
429 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9701-1726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 253-58/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
20 นาง ธิดารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
446 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-5553-9445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 283-4/1246(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
21 นาง ธีรนารถ แบร์ทิล์ลิเย่
269/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 209-5/417(ตก) 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2566
22 นาง นฤมล หลวงอภัย
889/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-7850-9905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 264-69/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
23 นาง บุญแถม สืบสายจันทร์
101 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1962-9630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย (ทองพับ) 224-3/1(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
24 นาง บุญนำ สังคุตแก้ว
179/3 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-6919-3049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 241-52/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
25 นาง ปิมมาลา อัศวปยุกต์กุล
21 ม.- ซ.ร่วมใจ ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1887-7624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 245-56/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
26 นาง พิชญา แหกาวี
58/1 ม.- ซ.- ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-1149-8556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 236-9/417(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
27 นาง พิราวรรณ์ ธนจินดาภรณ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-2123-1190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 185-42/23(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
28 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1785-3629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 223-2/153(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
29 นาง ยุวดี งามวิชานน์
119/14 ม.- ซ.- ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1449-8487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 258-63/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
30 นาง เรณู พุ่มพันธ์
19/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 6-1370-3924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กาแฟคั่ว
268/2558
กาแฟคั่วชนิดบด 195-2/268(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
31 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกชุบเทียน และผลิตภัณฑ์จากเชือกกัญชง 231-4/418(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
32 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากฝักหรือเมล็ดสะบ้า
1114/2560
ผลิตภัณฑ์จากฝักหรือเมล็ดสะบ้า 184-1/1114(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
33 นาง ลักษ์มลวรรณ ทองหล่อนิรัติ
- ม.- ซ.- ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1888-5592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 277-78/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
34 นาง วรนุช วงศ์ใหญ่
329 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-1782-6142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 262-67/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
35 นาง วราลี สุขสำราญ
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 6-4678-4692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 285-6/835(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
36 นาง วรุณรัตน์ ณ นคร
309/108 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-4817-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 234-3/421(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
37 นาง วรุณรัตน์ ณ นคร
309/108 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-4817-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 233-7/615(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
38 นาง วันเพ็ญ โพธิสุวรรณ์
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-4492-5926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 205-3/196(ตก) 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2566
39 นาง ศิริพร เปรมปราณีรัชต์
9/108 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1953-1080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 272-77/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
40 นาง สมควร เพิ่มทรัพย์ธรรม
6/2 ม.- ซ.- ถ.บ้านใหม่ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9272-6345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 279-80/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
41 นาง สมจิต เตจามิตร
92 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-1915-9165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 256-61/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
42 นาง สินีรัชต์ สินสุขไชย
9/33 ม.- ซ.แม่สอดวิลล่า ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-2459-5466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 242-53/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
43 นาง สุนันท์ สารจุม
329/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 9-5353-6655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 261-66/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
44 นาง สุนีย์ นรินทร
185 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1045-0779
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 190-47/23(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
45 นาง สุภาณี สุขเนียม
1/20 ม.- ซ.- ถ.ราษฎรบูรณะ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1688-9484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมูยอ
102/2555
หมูยอ 192-1/102(ตก) 13 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2566
46 นาง อัญชนา กรรขำ
1053 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-7206-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ถั่วแปยี
1236/2549
ถั่วแปยี 197-2/1236(ตก) 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2566
47 นาง ฮอม หริ่งรัตนพันธ์
26/9 ม.- ซ.- ถ.ราชการราษฏรดำหริ2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1905-9137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 255-60/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
48 นางสาว กมลชนก นภาวรรณกุล
675/5 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 9-5641-8669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 220-49/23(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
49 นางสาว ขนิษฐา บุญส่ง
28 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 9-4118-5017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 254-59/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
50 นางสาว จันทร์จิรา ติ๊บอ้าย
9/710 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4812-6226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 257-62/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565