รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิจิตร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิจิตร จำนวน 98 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าแฟชั่นบ้านคลองเจ๊กเสี่ยง
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 09-5869-4968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 583-2/205(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
2 กลุ่มกระเป๋าแฟชั่นบ้านคลองเจ๊กเสี่ยง
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 09-5869-4968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 528-13/417(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
3 กลุ่มการถักตะกร้าปอเฮ หมู่ที่ 3 บ้านหอไกร
66 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 โทรศัพท์มือถือ 08-1475-1373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 573-14/20(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
4 กลุ่มเครื่องประดับและหินสี
79 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 09-1024-5649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 545-8/23(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานผักตบชวา
55 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 08-7843-6983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 505-18/39(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
6 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยน้ำโจน
155 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 08-7736-4030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 507-19/39(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
7 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกตำบลวังกรด
45 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 โทรศัพท์มือถือ 08-2163-4745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 571-12/20(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
8 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางและพรมเอนกประสงค์ชุมชนยุพราช
44 ม.- ซ.ชมฐีระเวช 7 ถ.- ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์ 0-8153-2542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 557-20/412(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
9 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านหนองขนาก
20/4 ม.7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230 โทรศัพท์ 0-8719-5387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 560-21/412(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
10 กลุ่มถักจักสานยุพราช
44 ม.- ซ.ชมฐีระเวช 7 ถ.- ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์ 0-8153-2542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 558-11/20(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
11 กลุ่มถ่านแปรรูปชาโคลไลค์
52 ม.16 ซ.ชุมชนหัวดาน ถ.- ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-8659-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 589-6/180(พจ) 13 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2570
12 กลุ่มทอผ้าซิ่นตา
38/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220 โทรศัพท์ 0-8773-6120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 512-9/18(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
13 กลุ่มทอผ้าไทดำ
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-0511-8795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 535-9/197(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าไทดำ
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-0511-8795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าใยกล้วย
925/2548
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ 536-1/925(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง
274/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9272-1604
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 503-30/17(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
16 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกยาง
248/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 โทรศัพท์ 0-8999-3543
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 587-34/17(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
17 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองพง
258 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-6931-6248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิเส้นใยประดิษฐ์ 538-32/17(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-1533-6804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 533-2/924(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-1533-6804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 534-10/18(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคลองสะแก
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 โทรศัพท์มือถือ 08-9856-4120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 548-3/47(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
21 กลุ่มทอผ้าแม่ดารณีบ้านราษฎร์ร่วมใจพิจิตร
281/1 ม.17 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-5914-7016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 502-29/17(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
17 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 06-3681-3781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 547-15/8(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
23 กลุ่มผ้าต่อนุชา
18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์ 0-8436-7954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 530-14/417(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
24 กลุ่มผ้าต่อนุชา
18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์ 0-8436-7954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากเศษผ้าทอ 531-1/1444(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
25 กลุ่มผ้าต่อนุชา
18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์ 0-8436-7954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 532-4/196(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
26 กลุ่มฝาชี
73 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์ 0-8216-3614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 516-14/40(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
27 กลุ่มพรมเช็ดเท้าเพื่อขายส่ง
58/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170 โทรศัพท์ 0-8773-0575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 524-18/412(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง
6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 09-4179-9935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบน้ำผึ้ง 544-11/1038(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง
181 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 08-6214-1178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มโอแก้วรสผลไม้รวม 520-40/35(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
30 กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้างพัฒนา
285 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 08-4619-5793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 590-43/35(พจ) 13 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2570
31 กลุ่มไม้กวาดแม่บ้านเนินหัวโล้
79/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 โทรศัพท์ 0-9324-3941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 559-12/9(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
32 กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากทาง
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 08-9707-3284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 598-22/39(พจ) 13 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2570
33 กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากทาง
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 08-9707-3284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
เปล
203/2546
เปล 599-18/203(พจ) 13 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2570
34 กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากทาง
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 08-9707-3284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 600-23/412(พจ) 13 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2570
35 กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากทาง
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 08-9707-3284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 601-14/9(พจ) 13 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2570
36 กลุ่มวาสนางานถัก
9/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-8437-3569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 567-2/615(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
37 กลุ่มศิลปดินประดิษฐ์รมิตา
7/14 ม.- ซ.- ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 06-4356-5951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสำเร็จรูป 566-10/24(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
38 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโพธิ์ทอง
67/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 โทรศัพท์มือถือ 06-2807-5999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 574-1/413(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
39 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่สามัคคี
381/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-1886-6292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดังเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 537-31/17(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
40 กลุ่มสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง
218 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220 โทรศัพท์ 0-8773-9825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 555-9/27(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
41 กลุ่มสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง
218 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 โทรศัพท์ 0-8773-9825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ไข่เยี่ยวม้า
149/2546
ไข่เยี่ยวม้า 556-2/149(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
42 กลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม
939 ม.- ซ.- ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9705-8221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 576-5/180(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
43 กลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม
939 ม.- ซ.- ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9705-8221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสมสมุนไพร 577-6/454(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
44 กลุ่มสมุนไพรวดีอร
139 ม.8 ซ.- ถ.- ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 โทรศัพท์มือถือ 09-5776-0710
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำมันรำข้าว 549-6/665(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
45 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 5
24/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 โทรศัพท์มือถือ 08-6449-8249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 572-13/20(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
46 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-4831-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 581-42/35(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
47 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-4831-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยกรอบขาไก่ 519-9/1038(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
48 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-4831-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่มุกดา รสกะทิ 518-6/265(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
49 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-4831-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่รสทุเรียน 582-7/265(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
50 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเทศบาลตำบลบางไผ่
109 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 โทรศัพท์ 0-8943-6958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 562-6/182(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567