รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง จำนวน 97 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานประดิษฐ์จากผ้าบ้านบางสังตี
17/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-2317-4260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 108-9/417(รน) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
2 กลุ่มจักสานบางพระใต้
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-1-32-6268
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกอ้อ 161-10/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
3 กลุ่มทอผ้าบ้านโตนกลอย
16 ม.16 ซ.ดาวเรือง ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0696-0933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 106-8/417(รน) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
4 กลุ่มทอเสื่อกก
21 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-6274-5181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 131-2/7(รน) 17 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2566
5 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋า 129-11/417(รน) 17 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2566
6 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 128-3/789(รน) 17 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2566
7 กลุ่มผลิตเครื่องประดับเงินบ้านบางนา
3/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9034-5977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 107-2/23(รน) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์กาบหมาก ชุมชนอยู่ดีมีสุข
19/8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8705-4642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 136-2/52(รน) 1 ก.พ. 2564 31 ม.ค. 2567
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์กาบหมาก ชุมชนอยู่ดีมีสุข
19/8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8705-4642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ภาชนะจากพืช
1557/2563
ภาชนะจากพืช 199-2/1557(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
10 กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ
12/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0693-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยประดิษฐ์) 164-1/1444(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
11 กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ
12/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0693-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ประเภททำจากผ้าทอ(เส้นใยประดิษฐ์) 118-1/1479(รน) 10 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2566
12 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านหมอลำ
29/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-3584-1665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 198-15/9(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
13 กลุ่มเรือจำลองประมงพื้นบ้าน บ้านนกงาง
34/9 ม.5 ซ.ท่าเรือพัฒนา ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1676-1148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 148-2/80(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย
11/32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-2267-8424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกอ้อ 162-11/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
15 กลุ่มหอมระนอง
15/84-85 ม.1 ซ.15 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7788-0735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
น้ำอบ
257/2560
น้ำอบ 145-1/257(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
16 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา* อ.กะเปอร์* จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6272-6835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษ 127-3/412(รน) 17 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2566
17 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 09-3609-3211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 191-2/972(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
18 กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณ
15/82 ม.1 ซ.15 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-6162-6639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากดิ้น
788/2561
เข็มกลัดดอกไม้โกมาซุม 144-1/788(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
19 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี
69 ม.1 ซ.หาดทนายความ ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1271-4817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 170-5/418(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
20 กลุ่มอาชีพผ้าปักปาเต๊ะปากจั่น
ศูนย์ กศน. ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 09-8932-6455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเหลือมและลูกปัด 166-4/789(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
21 กลุ่มอาชีพผ้าปักปาเต๊ะปากจั่น
ศูนย์ กศน. ต.ปากจั่น ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 09-8932-6455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 183-6/835(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
22 กลุ่มอาชีพหัตถกรรม-จักสานบ้านสองแพรก
37/7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์ 0-9031-6436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์ต้นคล้าหรือต้นคลุ้ม 113-2/188(รน) 10 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2566
23 นาง กัลยา ลาภวงศ์ประเสริฐ
4/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-5357-7569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 112-7/623(รน) 10 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2566
24 นาง จิตรา โพธิ์คีรี
112/111 ม.- ซ.ระนองพัฒนา 6/2 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-1035-4346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 200-17/417(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
25 นาง จิราพร ศรีไชยะ
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6273-9492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 177-2/422(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
26 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3-77-3933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 139-13/417(รน) 1 ก.พ. 2564 31 ม.ค. 2567
27 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3773-9331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 123-7/196(รน) 17 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2566
28 นาง นารีรัตน์ ตะโฉ
218/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7781-0338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบแบบเผา 175-4/684(รน) 19 เม.ย. 2565 19 พ.ค. 2566
29 นาง ประไพ นรสิงห์
6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9727-3070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 137-2/352(รน) 1 ก.พ. 2564 31 ม.ค. 2567
30 นาง ปัทมา ชูสิงห์
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8013-9729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 189-12/196(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
31 นาง ปัทมา ชูสิงห์
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8-01-3972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 190-16/417(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
32 นาง ปิยพร ขำสม
127/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1892-2451
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 103-2/193(รน) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
33 นาง พึงพิศ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานี ซอย 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8014-5524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
สร้อยคอจากเชือกเทียน 158-4/418(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
34 นาง พึงพิศ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานีซอย 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1893-5524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 155-7/367(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
35 นาง พึงพิษ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานี 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-8189-3552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
กระเป๋าจากกะลามะพร้าว 157-3/8(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
36 นาง พึงพิษ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานี ซอย 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1-89-3552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ (หนังวัว) 156-5/592(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
37 นาง แพรไหม เหมมินทร์
11 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6270-0662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 119-9/623(รน) 10 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2566
38 นาง ภัทรานิษฐ์ พูลทรัพย์
10/42 ม.- ซ.- ถ.ชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9469-7031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 116-8/623(รน) 10 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2566
39 นาง รัตนาภรณ์ แซ่อุ๋ย
94/45 ม.5 ซ.หลังโรงงานโชติวัฒน์ ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-0391-6295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทกางเกง(เส้นใยธรรมชาติ) 173-5/835(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
40 นาง ศณธิยา กรสวัสดิ์
28/11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-8773-3595
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 196-4/412(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
41 นาง สตรีรัตน์ กรมสกุลณีย์
5/99 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7887-1193
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับสปา และน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนสำหรับสปา 120-2/259(รน) 10 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2566
42 นาง สุรียา ทิพย์บุญทอง
62/17 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-9395-1911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ย้อมสีธรรมชาติ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 180-3/52(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
43 นาง สุวรรณา เกื้อบาง
13/56 ม.1 ซ.13 ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-1037-1817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 133-12/417(รน) 17 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2566
44 นาง สุวรรณา เกื้อบาง
41/53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-3802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 146-10/196(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
45 นาง อริสา ทองแก้ว
33/187 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-2289-3735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 160-11/623(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
46 นาง อันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์
55/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1839-3095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 201-18/417(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
47 นาง อุดม ลออวงศ์ไพศาล
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6281-3243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกอ้อ 163-12/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
48 นางสาว จิราพร ศรีไชยะ
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6273-9492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 178-9/195(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
49 นางสาว นิตยา ราชภูติ
37/144 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-8501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 135-4/592(รน) 1 ก.พ. 2564 31 ม.ค. 2567
50 นางสาว บัณฑิกา จันทรางกูร
292/26 ม.- ซ.- ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3135-4796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 114-10/417(รน) 10 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565