รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ไวน์สมุนไพร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.31/2546 ผลิตภัณฑ์ไวน์สมุนไพร จำนวน 4 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสว่าง ตำบลนามาลา
39 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 08-9573-0265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์กระชายดำ 238-5/31(ลย) 16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2569
2 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ชัยมงคลไวน์จุฑารส
10 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ 8-6199-7523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไวน์กระชายดำ 737-9/31(พล) 31 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2569
3 สงขลาธนภูมิ
218 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ไวน์กระชายดำ 632-2/31(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัยเลย กรุ๊ป
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-9046-2063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์กระชายดำ 172-4/31(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567