รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สุรากลั่นชุมชน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.32/2546 ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน จำนวน 77 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางดารารัตน์ สลักหล่าย
139 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-6194-8282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน28 ดีกรี 435-49/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
2 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางดารารัตน์ สลักหล่าย
139 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-6194-8282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 436-50/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
3 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางดารารัตน์ สลักหล่าย
139 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-6194-8282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 437-51/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
141 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1992-6240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 433-47/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
5 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
141 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1992-6240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 434-48/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
6 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ โดย นายชุม สะเอียบคง
137 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 432-46/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งลุยลายแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
236 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-5590-2472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 492-1/32(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
8 บริษัท บีเค แพร่จันดะ จำกัด
144/4 ม.4 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1032-6046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 486-90/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
9 บริษัท สุราพรทิพย์ จำกัด สาขา 1
260/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน28 ดีกรี 474-78/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
10 บริษัท สุราพรทิพย์ จำกัด สาขา 1
260/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน30 ดีกรี 475-79/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
11 บริษัท สุราพรทิพย์ จำกัด สาขา 1
260/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 476-80/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
12 บริษัท สุราพรทิพย์ จำกัด สาขา 1
260/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 477-81/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
13 บริษัท สุราพรทิพย์ จำกัด สาขา 2
260/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน28 ดีกรี 478-82/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
14 บริษัท สุราพรทิพย์ จำกัด สาขา 2
260/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน30 ดีกรี 479-83/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
15 บริษัท สุราพรทิพย์ จำกัด สาขา 2
260/2 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 480-84/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
16 บริษัท สุราพรทิพย์ จำกัด สาขา 3
260/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 481-85/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
17 บริษัทสักทองแพร่การค้า จำกัด
3/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1951-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 424-38/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
18 บริษัทสักทองแพร่การค้า จำกัด
3/7 ม.1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1951-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 425-39/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกลั่นสุราวิสาหกิจชุมชนเขาพังไกร
70/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์มือถือ 08-0443-0368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 933-8/32(นศ) 5 ก.ย. 2565 4 ก.ย. 2568
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประกาศกิจการสุรา
80 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-8709-3924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชนลิ้นจี่ 40 ดีกรี 3029-18/32(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่
212 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ 8-1595-7023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชน(มันฝรั่ง 30 ดีกรี) 3249-19/32(ชม) 20 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2569
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่
212 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ 8-1595-7023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชน(สตรอเบอรี่ 30 ดีกรี) 3250-20/32(ชม) 20 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2569
23 วิสาหกิจชุมชนกำนันเดชสุรากลั่น
69 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 09-1139-7078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 1046-14/32(พย) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
24 วิสาหกิจชุมชนช้างโขลงทอง
182/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1027-8961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 453-67/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
25 วิสาหกิจชุมชนช้างโขลงทอง
182/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1027-8961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 454-68/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
26 วิสาหกิจชุมชนช้างโขลงทอง
182/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1027-8961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 455-69/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
27 วิสาหกิจชุมชนช้างโขลงทอง
182/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1027-8961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 456-70/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
28 วิสาหกิจชุมชนทีปกรการสุรา
128 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-4449-0133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 573-92/32(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
29 วิสาหกิจชุมชนธัญชาติการสุรา ต.สะเอียบ โดย นางธาดารัตน์ ทองโทน
260/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 473-77/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
30 วิสาหกิจชุมชนธัญชาติการสุรา ต.สะเอียบ โดย นางธาดารัตน์ ทองโทน
260/4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน30 ดีกรี 472-76/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
31 วิสาหกิจชุมชนธัญชาติการสุรา ต.สะเอียบ โดย นามสมนึก สะเอียบคง
260/5 ม.9 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 471-75/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
32 วิสาหกิจชุมชนธัญชาติการสุรา ต.สะเอียบ โดย นามสมนึก สะเอียบคง
260/5 ม.9 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1287-6244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน30 ดีกรี 470-74/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
33 วิสาหกิจชุมชนนอร์ท บริวเวอรี แอนด์ ดิสทิลเลอรี
16/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-6248-6169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สุรากลั่นชุมชน 1527-9/32(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
34 วิสาหกิจชุมชนน้ำหว้าการสุรา ต.สะเอียบ โดย น.ส.วรรวิภา ด่วนได้
285/4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-7180-3309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 484-88/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
35 วิสาหกิจชุมชนน้ำหว้าการสุรา ต.สะเอียบ โดย นายทัศน์ ขันทะรักษ์
285/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-8408-4146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 485-89/32(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
36 วิสาหกิจชุมชนปุญญาทิพย์การสุรา
123 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-8522-4235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 576-95/32(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
37 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรระเบียงดิน
307 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-3685-2915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สุรากลั่นชุมชน 526-2/32(นน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
38 วิสาหกิจชุมชนผลรุ่งเรือง
16/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7174-9928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 956-12/32(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
39 วิสาหกิจชุมชนผลรุ่งเรือง
16/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-3079-2355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 1013-13/32(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
40 วิสาหกิจชุมชนมิตรภาพปาย
134 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์มือถือ 08-6189-1789
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สุรากลั่นชุมชน 221-2/32(มส) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
41 วิสาหกิจชุมชนแม่เต้นการสุรา
116 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1030-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 575-94/32(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
42 วิสาหกิจชุมชนสักทองแม่เต้น
121 ม.5 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1951-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 431-45/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
43 วิสาหกิจชุมชนสักทองแม่เต้น
121 ม.5 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1951-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 430-44/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
44 วิสาหกิจชุมชนสักทองไวน์เนอรี่ ม.9 ต.สะเอียบ
131/1 ม.5 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1951-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 426-40/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
45 วิสาหกิจชุมชนสักทองไวน์เนอรี่ ม.9 ต.สะเอียบ
131/1 ม.5 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1951-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 427-41/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
46 วิสาหกิจชุมชนสาโททุ่งเรือนทอง
131 ม.5 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1951-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 428-42/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
47 วิสาหกิจชุมชนสาโททุ่งเรือนทอง
131 ม.5 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1951-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 429-43/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
48 วิสาหกิจชุมชนสุตินการสุรา
244/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1027-8961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 449-63/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
49 วิสาหกิจชุมชนสุตินการสุรา
244/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1027-8961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 452-66/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
50 วิสาหกิจชุมชนสุตินการสุรา
244/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1027-8961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 451-65/32(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567