รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ไข่เค็ม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.27/2550 ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม จำนวน 32 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ดิลก ศรีสกุล
216/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3664-0125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 277-5/27(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองขุดเหนือ
797 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6597-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 512-14/27(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองขุดเหนือ
797 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6597-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 511-13/27(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
4 กลุ่มสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง
218 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220 โทรศัพท์ 0-8773-9825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 555-9/27(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
5 ไข่เค็มดินสอพองชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
130 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-8949-9636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ประเภทไข่เค็มพอก ชนิดไข่เค็มดิบ 327-6/27(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
6 นาง จุติมา ตันติพงศ์
132/1 ม.2 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-1569-5220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 174-7/27(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
7 นาง ประไพ แสงสวัสดิ์
41/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-7147-9689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไข่เค็ม 267-1/27(ฉช) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
8 นาง ปราณี จะนต
4/27 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-5014-7049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 249-3/27(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
9 นาง ปราณี จะนต
4/27 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-5014-7049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 250-4/27(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
10 นาง มาลัย เข็มเงิน
90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-6669-2375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 350-11/27(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
11 นาง ระวีวรรณ ยุ้ยจำเริญทรัพย์
105-107 ม.- ซ.- ถ.สุระนารายณ์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-7091-0498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดไข่เค็มดิบ 328-7/27(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
12 นาง สำอางค์ แก้วปาน
102 ม.6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-1829-2475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็มชนิดพอกดิบ 190-8/27(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
13 นาง สุพรรณี แน่นอน
6/3 ม.- ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 8-7418-8955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 251-13/27(สฎ) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
14 นาง สุพรรณี แน่นอน
6/3 ม.- ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 8-7418-8955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 232-11/27(สฎ) 24 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2569
15 นางสาว ธันยาพร หมันง๊ะ
312/5 ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-2330-9555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 233-12/27(สฎ) 24 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2569
16 นางสาว ผกายวรรณ เตียววิไล
33 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 6-1651-4369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทไข่เค็มพอก ชนิดไข่เค็มต้มสุก 261-8/27(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
17 นางสาว ผกายวรรณ เตียววิไล
33 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 6-1651-4369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทไข่เค็มพอก ชนิดไข่เค็มดิบ 260-7/27(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
18 นาย นฤสรณ์ แจ่มจำรัส
117 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-8782-4810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 836-7/27(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
19 นาย ภาณุเดช แจ้งไธสง
149 ม.6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-1606-5236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 191-9/27(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่เค็มร่วมใจพัฒนา
4/27 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-5014-7049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 251-5/27(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ประเภทไข่เค็มพอกใบมะดัน ชนิดดิบ 272-7/27(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 254-6/27(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 308-8/27(นย) 5 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2569
24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเงินออมเฉลิมพระเกียรติ
16/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 0-8974-5878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือ/ชนิดไข่เค็มต้มสุก 205-2/27(สห) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางขุนแพ่ง
69 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-9475-0214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ประเภทไข่เค็มพอก ชนิดดิบ 246-3/27(รน) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
26 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าเมือง
340 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-9467-6102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดไข่เค็มต้มสุก 457-12/27(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
27 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าเมือง
340 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-9467-6102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดไข่เค็มดิบ 456-11/27(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
28 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์
58/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 8-9047-0362
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ประเภทไข่เค็มพอก ชนิดต้มสุก 312-3/27(นฐ) 30 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2569
29 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีไข่เค็มพอกดินสอพองบ้านกล้วยจอหอ
31 ม.2 ซ.- ถ.- ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์มือถือ 08-9945-6254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 984-3/27(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
30 วิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อ.ส.ม. ไชยา
71 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-1787-6490
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็มพอกชนิดดิบ 192-10/27(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
31 วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มรสน้ำผึ้งบ้านประตูน้ำ
479 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-9981-1844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือ ชนิดไข่เค็มดิบ 330-9/27(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
32 วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มรสน้ำผึ้งบ้านประตูน้ำ
479 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-9981-1844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 349-10/27(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567