รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมไทย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.1/2552 ผลิตภัณฑ์ขนมไทย จำนวน 28 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี
584/12 ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมอลัว 212-12/1(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
2 กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
17 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 8-9640-0673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
มะพร้าวเสวย รสกาแฟ 237-8/1(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 6-2885-3649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขนมไทย (ขนมกลีบลำดวน) 248-4/1(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์มือถือ 08-9904-4667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ขนมทองม้วน 271-3/1(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
5 กลุ่มแม่บ้านชุมชนโนนทัน
41/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-9417-0114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ขนมทองม้วน 872-2/1(ขก) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
6 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด)
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 08-9751-6281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝอยทอง 293-8/1(ฉช) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
7 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด)
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 08-9751-6281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝอยเงิน 292-7/1(ฉช) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
8 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด)
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ 0-3883-2054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมฝอยทองธารา 269-6/1(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
9 กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมงาม่อนกวน 228-14/1(พบ) 20 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2569
10 นาง ดาวเรือง ตราทอง
154/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 8-1795-9482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเหนียวแดง 329-8/1(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
11 นางสาว พะเยีย สายเรี่ยม
120 ม.- ซ.- ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมต้มสามเหลี่ยมใส้ไส้ 565-10/1(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
12 นางสาว เมจิรา ชูประเสริฐ
5 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ขนมไทย 206-3/1(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
13 นาย ประเสริฐ จรรยชาติ
32/1 ม.1 ซ.เทศบาล5 ถ.เสนา-ผักไห่ ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์ 0-3539-1555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน้าปลาแห้ง 269-2/1(อย) 7 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2567
14 นาย สวาท ขนาดนิด
148/14 ม.- ซ.- ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 6-2324-5284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ขนมเกลียว 263-2/1(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
15 นาย อภิวัฒน์ ช่อผกา
1/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-0789-9518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ขนมทองก้อน 314-4/1(ชน) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
16 บริษัท ป้อนคำหวาน จำกัด
122/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
อาลัวหวานน้อย สีธรรมชาติ 213-13/1(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
17 บริษัท หวานระริน จำกัด
15/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1947-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝอยทองกรอบ 266-5/1(ฉช) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
18 วิสาหกิจชุทมชนแม่บ้านเกษตรกรรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8629-7085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ข้าวเหนียวแก้ว 564-5/1(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคี
54 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมไทย 224-5/1(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8490-9662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมไทย 221-4/1(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา
48 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-6955-4522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไข่ 442-42/1(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค
15/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ขนมปุยฝ้าย(กล้วยหอม) 342-4/1(สบ) 13 ม.ค. 2566 12 ม.ค. 2569
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไสยาวมวลชน
292 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-3192-2502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ขนมไทย (ขนมทองพับรสข้าวสังข์หยด) 834-26/1(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสตรีเกษตรบ้านโหล๊ะจังกระ
82 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 โทรศัพท์ 8-3915-0122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ขนมไข่กรอบ 913-27/1(พท) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ขนมไทยเขาพุดทอง (แม่ช้อง)
39 ม.14 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 8-0143-7986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วุ้นกะทิ แม่ช้อง 180-2/1(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
26 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ขนมไทยเขาพุดทอง (แม่ช้อง)
39 ม.14 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 8-0143-7986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนมชั้นแม่ช้อง (ใบเตย) 159-1/1(สฎ) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
27 วิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุ๊กกี้ครูเป้า
189 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-9959-4051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมหม้อแกง 833-5/1(นว) 12 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2570
28 วิสาหกิจชุมชนผลพลอยพอเพียงพลัส
240 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 9-5913-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ขนมไทย ชนิด ขนมทองม้วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ 244-9/1(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567