รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน กะหรี่ปั๊บ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.29/2554 ผลิตภัณฑ์กะหรี่ปั๊บ จำนวน 6 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-9937-6287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กะหรี่ปั๊บไส้ถั่ว 421-2/29(มค) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
2 กลุ่มแปรรูปขนมไทย
181 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340 โทรศัพท์มือถือ 09-8105-2559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
กะหรี่ปั๊บไส้ถั่ว 924-5/29(ขก) 22 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2570
3 นางสาว นงเยาว์ คำศิริ
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-7423-4329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ 895-4/29(ขก) 26 ธ.ค. 2566 25 ธ.ค. 2569
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8490-9662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กะหรี่ปั๊บไส้สับปะรด 219-2/29(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8490-9662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กะหรี่ปั๊บไส้สับปะรด 339-3/29(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
6 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านมวกเหล็ก
296 ม.9 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทรศัพท์ 0-3634-1646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กะหรี่ปั๊บใส้ไก่ 403-2/29(สบ) 25 ม.ค. 2567 24 ม.ค. 2570

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567