รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.46/2556 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ จำนวน 16 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 282-1/46(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง
18 ม.6 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 8-1535-5594
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทใช้งานทั่วไป 966-7/46(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
3 คุ้มวิมานดิน
121/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-1338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทใช้งานทั่วไป 231-2/46(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
4 นาง พรทิพย์ พินิจสุวรรณ
43/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9566-7122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ประเภทใช้งานทั่วไป 728-20/46(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
5 นาย นฤเบศท์ เลี้ยงสุข
43/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-7200-1285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ประเภทใช้งานทั่วไป 751-22/46(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
6 นาย พยอม เลี้ยงสุข
139/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-3221-5522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ประเภทใช้งานทั่วไป 784-24/46(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
7 นาย รุ่งโรจน์ เลี้ยงสุข
139/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1115-0058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ประเภทใช้งานทั่วไป 729-21/46(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
8 นาย วีรชาติ ทาทิพย์
79 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1786-1044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ประเภทใช้งานทั่วไป 783-23/46(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
9 นาย วีระพล แปงจิตต์
72 ม.2 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1783-3672
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ประเภทใช้งานทั่วไป 1219-117/46(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
10 นาย สมโภช กสิการ
20/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-8578-3281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ประเภทใช้งานทั่วไป 785-25/46(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
11 นาย สุมิตร คำไทย
23/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ 8-6282-3368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 248-2/46(ชพ) 4 ก.ย. 2566 3 ก.ย. 2569
12 นาย อภิชาติ คำเกษม
293 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-9574-7805
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ประเภทใช้งานทั่วไป 193-2/46(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
13 ปั้นซะป๊ะดงหลวง
286/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ประเภทใช้งานทั่วไป 454-2/46(ลพ) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
14 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องปั่นดินเผาบ้านเตาหม้อ
59/11 ม.9 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-6682-1324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทใช้งานทั่วไป 944-6/46(นศ) 21 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2569
15 วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-8434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ประเภทใช้งานทั่วไป 727-19/46(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเซรามิค
17 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-8268-6029
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ประเภทใช้งานทั่วไป 1151-116/46(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567