รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้ากาบบัว

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.13/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัว จำนวน 12 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มทอผ้ากาบบัว
138 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2048-102/13(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
2 กลุ่มทอผ้ากาบบัว
131 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 2662-122/13(อบ) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
3 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสังข์
70 ม.19 ซ.- ถ.- ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบสมัยนิยม เส้นใยผสม 2661-121/13(อบ) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
4 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านคำขวาง
106 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2475-115/13(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
5 กลุ่มระกา
245 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 2554-119/13(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
6 กลุ่มระกา
245 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 2553-118/13(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว
36 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นไหมแท้ 2473-113/13(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว
36 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2474-114/13(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
9 กลุ่มสตรีเพื่อการผลิตชุมชนบ้านบัวงาม
647 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว แบบสมัยนิยม เส้นใยผสม 2552-117/13(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
10 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าด้ายกาบบัวบ้านโนนสว่าง
247 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2476-116/13(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
11 นาง จำเนียร น้ำกระจาย
219 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ 9-8464-7148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 636-1/13(รอ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
12 นาย มีชัย แต้สุจริยา
331 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 2555-120/13(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567