รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าแพรวา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.14/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้าแพรวา จำนวน 27 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มชุมชนภูไทดำ
174 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-4210-9454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 384-38/14(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
2 กลุ่มทอผ้าซิ่นแพรวาตำบลดินจี่
128 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-3325-7616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 386-40/14(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
3 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองยางคำ
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-7954-2044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 410-51/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
4 กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านค้อ
147 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-2672
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 401-42/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
5 กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-5669-4493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 365-36/14(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาบ้านหนองช้าง
17 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-5739-8739
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 402-43/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
7 กลุ่มสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด
173/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-3356-4259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 413-54/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
8 นาง กนกพร บุตรผา
77 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-2904-4783
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 426-57/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
9 นาง จันหอม วงศ์เจริญ
195 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-3356-4259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 407-48/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
10 นาง ญาดา จำปาหาร
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-4393-3849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 405-46/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
11 นาง นงค์ลักษณ์ ศรีบุญจันทร์
62 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-5649-1115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 424-55/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
12 นาง บุษยา มิลละวงศ์
241 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 06-2484-7417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 430-61/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
13 นาง ประถม สิทธิ
56 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-5192-2679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 429-60/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
14 นาง พิมวดี จันทะมาตย์
205 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-5449-0487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 427-58/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
15 นาง วิมลรัตน์ บุตรผา
7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-1051-3777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 412-53/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
16 นาง วิไลวรรณ อามาตย์
215 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-1053-3028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 425-56/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
17 นาง สมศรี สระทอง
220 ม.3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-3338-3956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 409-50/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
18 นาง สีมอน อนันตภักดิ์
34 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-4686-4033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 428-59/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
19 นางสาว กัลยา วงศ์วนิชโยธิน
301 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 06-2030-8188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 408-49/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
20 นางสาว ชลิตา หัตสิน
81 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-1747-3959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 406-47/14(กส) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
21 นางสาว บุญเรือง ศรีบัว
196 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-4210-9454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 385-39/14(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
22 นางสาว วัชราพร ไพรัตน์
136 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-5669-7538
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 438-62/14(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
23 นางสาว อุมาพร ลามุล
149 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-3196-4822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 411-52/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
24 นาย ไพโรจน์ โพนะทา
169 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-2672
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 403-44/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
25 นาย วิทวัส โสภารักษ์
90 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์มือถือ 09-5663-5026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 404-45/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
26 นาย อังคาร ไชยมหา
120 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-2242-9924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 383-37/14(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
27 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา
94 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-1975-7624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 387-41/14(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567