รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาส้ม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.26/2557 ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม จำนวน 3 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง
25/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ปลาส้ม 631-5/26(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ย้อย ต.น้ำเลา
142 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์ 8-0493-9194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ปลาส้ม 600-1/26(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
3 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ
158 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 08-1047-1876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ปลาส้ม 792-1/26(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567