รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ใบหม่อนแห้งชงดื่ม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.30/2558 ผลิตภัณฑ์ใบหม่อนแห้งชงดื่ม จำนวน 3 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 712-2/30(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง
286 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 โทรศัพท์มือถือ 08-1391-2959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 833-3/30(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
3 นาย กิมเซี้ยง ธนะฤกษ์
116/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3463-3025
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 255-2/30(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567