รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผักและผลไม้กวน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.35/2558 ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้กวน จำนวน 54 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกล้วยกวนแม่ลำจวน
210 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-6529-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กล้วยกวนกะทิสด 830-24/35(นว) 12 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2570
2 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-4395-9124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ทุเรียนกวน 372-8/35(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญลดาร่วมใจ
115 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กล้วยกวน 211-10/35(ปข) 9 ก.พ. 2566 8 ก.พ. 2569
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญลดาร่วมใจ
115 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สับปะรดกวน 224-13/35(ปข) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด
147 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สับปะรดกวน 212-11/35(ปข) 9 ก.พ. 2566 8 ก.พ. 2569
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางประมุง
40/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ 0-7909-9417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กล้วยกวน 813-21/35(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่
14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-7211-8229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กล้วยกวน 814-22/35(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุคำจาน
4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กล้วยกวน 344-2/35(สบ) 13 ม.ค. 2566 12 ม.ค. 2569
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง
181 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 08-6214-1178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ส้มโอแก้วรสผลไม้รวม 520-40/35(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี
23/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สับปะรดกวน 223-12/35(ปข) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี
23/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กล้วยหอมทองกวน 202-9/35(ปข) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
12 กลุ่มสตรีบ้านไร่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-1680-6209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กล้วยกวน 815-23/35(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
13 กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี
36/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-6296-9459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ลูกหยีกวน 301-5/35(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 0-8980-3886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
กล้วยกวน 224-2/35(สห) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
15 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-4831-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กล้วยกวน 581-42/35(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
16 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มะม่วงกวน 215-5/35(ฉช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
17 นาง ภาตะวัน ยิ้มเกตุ
11/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-7838-9279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผักและผลไม้กวน (มะม่วงกวน) 359-2/35(ตก) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
18 นาง รัญจวน จิตขาว
1/20 ม.- ซ.- ถ.รอบเวียง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 6-4414-1424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
มะขามแก้ว 637-6/35(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
19 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
มังคุดกวน 478-16/35(รย) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
20 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สับปะรดกวน 477-15/35(รย) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
21 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กล้วยกวน 476-14/35(รย) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
22 นาง อัจฉรา หรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-2495-4593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน (ลูกหยีทรงเครื่องไม่มีเมล็ด) 961-32/35(พท) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
23 นาง อัจฉรา หรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-2495-4593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน (ลูกหยีทรงเครื่องมีเมล็ด) 960-31/35(พท) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
24 นาง อาภาภัทร ศึกสงคราม
37 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 8-1934-9396
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยกวน 754-16/35(พล) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
25 นางสาว กุหลาบ สังข์ทอง
954/19 ม.1 ซ.1 ถ.ศรีสุวรรณพิศ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
มังคุดกวน 146-5/35(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
26 นางสาว ขนิษฐา บุญคง
114/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์มือถือ 08-8282-4443
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
มะขามกวน 393-7/35(พช) 25 ธ.ค. 2566 24 ธ.ค. 2569
27 นางสาว วาสิณี แจ้งสุคนธ์
4/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-7827-2855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มะม่วงกวนชุปช็อกโกแล็ต 220-6/35(ฉช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
28 นางสาว สมถวิล วิกิจการโกศล
99/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 8-1740-4156
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
มะม่วงกวน และกล้วยกวน 765-17/35(พล) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
29 นางสาว สมปอง นะราแก้ว
43/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 โทรศัพท์มือถือ 08-7128-5239
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สับปะรดกวน 309-7/35(ฉช) 30 มิ.ย. 2566 29 มิ.ย. 2569
30 นาย สมพงษ์ ปัญญานาค
143/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-1887-0634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กล้วยกวน 247-1/35(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
31 นาย สมโภชน์ อุปสรรค์
47/3 ซ.- ถ.พระนอนใต้ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5462-0478
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผักและผลไม้กวน 522-5/35(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
32 บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด
33/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1625-9993
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
มังคุดกวน 1103-25/35(จบ) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
33 บริษัท ไฮโซ เฮลตี้ ฟู๊ด จำกัด
81 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 08-6152-5786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กล้วยกวน 540-41/35(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมลาบ้านท่าซอม
30/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์มือถือ 08-7291-5908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผักและผลไม้กวน (กล้วยกวน) 977-9/35(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ
12/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9722-9834
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผักและผลไม้กวน 235-1/35(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะดันตำบลท่าทราย
94 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8412-3309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผักและผลไม้กวน (มะม่วงผสมมะดันกวน) 300-2/35(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า
94/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กล้วยกวน 183-8/35(ปข) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงกวนคุณเจี๊ยบ
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มะม่วงกวนสามรส 177-7/35(ปข) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองลำปริง
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8321-7331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กล้วยน้ำว้ากวน 566-13/35(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9269-1191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ส้มโอรวมรส 341-5/35(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9269-1191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
กล้วยกวน 340-4/35(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ
241 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-6207-2128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
มะละกอแก้ว 277-3/35(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
43 วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนไร่ป๋า
104/10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-9181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
มังคุดกวน 1065-24/35(จบ) 21 ส.ค. 2566 20 ส.ค. 2569
44 วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว
104 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-6292-1923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน (ลูกหยีกวนสามรสไม่มีเมล็ด) 867-29/35(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
45 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด
58 ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-6710-7011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กล้วยกวน 510-17/35(รย) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
46 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจ๊าะตีเมาะ
27 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 0-8008-1627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
หน่อไม้กวน 346-6/35(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
47 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจ๊าะตีเมาะ
27 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 0-8008-1627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กล้วยน้ำว้ากวนกะทิสด รสช็อกโกแลต 353-7/35(ยล) 15 ก.ย. 2566 14 ก.ย. 2569
48 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ดอนยอ
15 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์มือถือ 08-9445-5637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผักและผลไม้กวน (มะม่วงกวน) 334-3/35(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
49 วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปบ้านควนนายพุฒ
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-4963-2152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน (ลูกหยีทรงเครื่องกวนไร้เมล็ด สูตรหวานน้อย) 879-30/35(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
50 วิสาหกิจชุมชนไร่ราชธาตำบลท่าพระ
173 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260 โทรศัพท์มือถือ 08-6632-2313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผักและผลไม้กวน 760-1/35(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567