รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ไวน์ผลไม้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.2/2546 ผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ จำนวน 13 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนพอเพียง เอส.ที.ฟาร์ม
17/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-4919-4448
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไวน์มัลเบอร์รี่ 335-1/2(ลบ) 3 ส.ค. 2566 2 ส.ค. 2569
2 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรระเบียงดิน
307 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-3685-2915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ไวน์ผลไม้ (Lychee) 524-1/2(นน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
3 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรระเบียงดิน
307 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-3685-2915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ไวน์ผลไม้ (MUlberry) 525-2/2(นน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
4 วิสาหกิจชุมชนมัลเบอร์เพื่อสุขภาพเชิงเขาเทียมดา
129/6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 8-5898-4289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ไวน์มัลเบอร์รี่ 633-5/2(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
5 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ชัยมงคลไวน์จุฑารส
10 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ 8-6199-7523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไวน์องุ่นมังคุด และไวน์ลูกหว้า 736-9/2(พล) 31 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2569
6 วิสาหกิจชุมชนไร่องุ่นหวานซึ่งไวน์
19/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไวน์มัลเบอร์รี่ 211-2/2(มส) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
7 วิสาหกิจชุมชนสวนพ่อพอเพียง
189 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 9-5327-1199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไวน์น้ำอ้อย 315-1/2(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แม่นายส์ไวน์เนอรี่
189 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1346-1908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ไวน์ผลไม้ (ไวน์ลูกหม่อน) 965-17/2(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัยเลย กรุ๊ป
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-9046-2063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์องุ่น 175-6/2(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัยเลย กรุ๊ป
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-9046-2063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์ลิ้นจี่ 174-5/2(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัยเลย กรุ๊ป
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-9046-2063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์สับปะรด 173-4/2(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิชบริวเวอรี่ (ตราด)
122/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1630-1179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ไวน์สับปะรด 186-4/2(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิชบริวเวอรี่ (ตราด)
122/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1630-1179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ไวน์มะเม่า 187-5/2(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567