รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษเส้นใยพืช

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.41/2560 ผลิตภัณฑ์กระดาษเส้นใยพืช จำนวน 7 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา
147/12 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระดาษใยสับปะรด 193-5/41(ปข) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
2 กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไล้
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6199-6615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
กระดาษเส้นใยผักตบชวา 263-2/41(ชน) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
3 กลุ่มอาชีพแปรรูปกระดาษสับปะรด
221 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระดาษใยสับปะรด 170-4/41(ปข) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
4 นางสาว ลักษณาวดี มาลินีกุล
103/1 ม.- ซ.4 ถ.ราชวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-6371-8007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระดาษเส้นใยพืช 306-5/41(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
5 นาย สรเดช สุรเดช
144/1 ม.21 ซ.- ถ.- ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-9393-6131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระดาษเส้นใยพืช 305-4/41(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
6 บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด
104/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5333-8909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระดาษเส้นใยพืช 3013-24/41(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระดาษใยสับปะรดบ้านละเมาะพัฒนา
215 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระดาษใยสับปะรด 217-6/41(ปข) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567