รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำตาลมะพร้าว

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.5/2561 ผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว จำนวน 10 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว ชนิดผง 152-10/5(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
2 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว 153-11/5(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
3 วิสาหกิจชุนชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก
43/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8917-0290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวกึ่งแข็ง (น้ำตาลปี๊บ) 208-15/5(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม 100% ไผ่ริมแคว
55 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-1856-5302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
น้ำตาลมะพร้าว 254-2/5(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8923-1387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว (น้ำตาลป๊บ) 165-12/5(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8678-5813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ชนิดน้ำตาลมะพร้าวก้อนหรือผง 230-18/5(สส) 15 ก.ย. 2566 14 ก.ย. 2569
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8678-5813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวกึ่งแข็ง (น้ำตาลปี๊บ) 209-16/5(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
8 วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลับ
9/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8127-4443
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ชนิดน้ำตาลมะพร้าวกึ่งแข็ง น้ำตาลปี๊บ 202-14/5(สส) 7 ก.พ. 2566 6 ก.พ. 2569
9 วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลับ
9/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8127-4443
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ชนิดน้ำตาลมะพร้าวก้อนหรือผง 210-17/5(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
10 วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก
43/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8917-0290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ชนิดน้ำตาลมะพร้าวก้อนหรือผง 201-13/5(สส) 7 ก.พ. 2566 6 ก.พ. 2569

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567