รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.36/2562 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน จำนวน 28 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม
92 ม.14 ซ.- ถ.- ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-2145-3788
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 1147-3/36(บร) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
2 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์
5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-4378-3665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดหน้าน้ำเชื่อม (ตราแม่บัวจันทร์) 1269-84/36(ลป) 25 ส.ค. 2566 24 ส.ค. 2569
3 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์
5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-4378-3665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดหน้าน้ำเชื่อมงา (ตราแม่บัวจันทร์) 1270-85/36(ลป) 25 ส.ค. 2566 24 ส.ค. 2569
4 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์
5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-4378-3665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าหมูหยอง (ตราแม่บัวจันทร์) 1271-86/36(ลป) 25 ส.ค. 2566 24 ส.ค. 2569
5 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์
5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-4378-3665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม (ตราแม่บัวจันทร์) 1272-87/36(ลป) 25 ส.ค. 2566 24 ส.ค. 2569
6 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์
5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-4378-3665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าธัญพืช (ตราแม่บัวจันทร์) 1273-88/36(ลป) 25 ส.ค. 2566 24 ส.ค. 2569
7 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-9261-4157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดหน้าน้ำเชื่อม (แม่บุญพิน) 1255-82/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
8 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-9261-4157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นหน้าธัญพืช (แม่บุญพิน) 1256-83/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
9 กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทรศัพท์มือถือ 08-7231-7891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ข้าวแตน 832-2/36(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
10 นาง อำพันธ์ คนเที่ยง
100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1387-1409
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าน้ำพริกเผาหมูหยอง (ตราอำพัน) 1254-81/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
11 นาง อำพันธ์ คนเที่ยง
100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1387-1409
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม (ตราอำพัน) 1252-79/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
12 นาง อำพันธ์ คนเที่ยง
100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1387-1409
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าธัญพืช (ตราอำพัน) 1253-80/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
13 นาย กันตพัฒน์ วัฒนพันธ์
94/4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9555-6010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 385-2/36(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
14 นาย สหัส เพชรสุวรรณ
684 ม.- ซ.- ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 06-2441-9591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ขนมนางเล็ดหน้าเค็ม 338-6/36(นฐ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
15 บริษัท ตะวันออก หมูหยอง จำกัด
91/70-72,149 ม.3 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-9245-3131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ข้าวแตนหน้าหมูหยอง และข้าวแตนหน้ากุ้ง 265-5/36(ชบ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทยเพชรนภา
192/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-1971-3141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 737-12/36(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเม่าแปรรูปหอมทอง
153 ม.9 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-9623-1199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 296-2/36(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์้ข้าวแตน 256-1/36(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ
53/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-2637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ข้าวกรอบหน้าทุเรียน 1045-3/36(จบ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว หมู่ 3 ตำบลน้ำชำ
61 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 9-3139-3467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ข้าวแตนน้ำแตงโม 605-8/36(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว หมู่ 3 ตำบลน้ำชำ
61 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 9-3139-3467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ข้าวแตนโบราณ 606-9/36(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปอนางเหริญ
35 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 08-9286-7260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ข้าวแตนข้าวเหนียวขาว และ ข้าวแตนข้าวกล้องดำ 987-4/36(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีด้านการถนอมอาหาร
219/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-1886-7858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 294-3/36(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
24 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง
17 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-5771-8532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 934-15/36(พท) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
25 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง
17 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-5771-8532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ข้าวแต๋นสังข์หยด 933-14/36(พท) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
26 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวแต๋นธานี
158 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5436-0808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม หน้าน้ำเชื่อม (ตราข้าวแต๋นธานี) 1166-76/36(ลป) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
27 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวแต๋นธานี
158 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5436-0808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม หน้าธัญพืชรวม (ตราข้าวแต๋นธานี) 1168-78/36(ลป) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
28 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวแต๋นธานี
158 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5436-0808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม หน้างา (ตราข้าวแต๋นธานี) 1167-77/36(ลป) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567