รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำพริกเผา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.4/2566 ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา จำนวน 3 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกเผา 781-12/4(พล) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรวมทรัพย์
239/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์มือถือ 08-4812-6322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำพริกเผากุ้ง น้ำพริกเผาแคบหมู และน้ำพริกเผาปลาย่าง 398-4/4(พช) 25 ธ.ค. 2566 24 ธ.ค. 2569
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหอระฆัง
31 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 0-8956-5321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
น้ำพริกเผา 358-1/4(ชน) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567