รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สาโท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.3/2546 ผลิตภัณฑ์สาโท จำนวน 6 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 บริษัท เขาสะเอียบ จำกัด
145 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-6194-8282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุราแช่ชุมชน 488-6/3(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสุราแช่พื้นเมืองและเลี้ยงสุกร โดย นางฟองจันทร์ สมเสริม
114/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 6-2265-8519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุราแช่ชุมชน 487-5/3(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
3 วิสาหกิจชุมชนแซตอมออร์แกนิคฟาร์ม : สุรินทร์
174 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 โทรศัพท์ 6-1165-1848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สุราแช่พื้นเมือง กล่อมทุ่ง ปริมาตร 750 มล. 862-2/3(สร) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
4 วิสาหกิจชุมชนนอร์ท บริวเวอรี แอนด์ ดิสทิลเลอรี
16/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-6248-6169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สาโท 1526-3/3(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
5 วิสาหกิจชุมชนไผ่พัฒนา
114 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-0992-9011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สุราแช่ชุมชน 693-1/3(สร) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
6 วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่
3/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1951-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุราแช่ชุมชน 541-7/3(พร) 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567