รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ครกหิน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.11/2546 ผลิตภัณฑ์ครกหิน จำนวน 14 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักครกหินบ้านไร่ศิลาทอง
267 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-1681-4889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ครกหิน 1241-2/11(ลป) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครกหินตำบลปากข้าวสาร
5/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์มือถือ 08-9806-8669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ครกหิน 358-5/11(สบ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
3 กลุ่มอาชีพครกหินบ้านเขาโปร่ง
40/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ครกหิน 375-6/11(สบ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
4 กลุ่มอาชีพทำครกหินบ้านงิ้วใต้
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9261-6679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ครกหิน 1035-9/11(พย) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
5 นาง คำแพรว ดอกม่วง
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ครกหิน 262-4/11(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
6 นางสาว จินตนา พุ่มอรุณ
2/22 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 8-1327-2917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ครกหิน 238-3/11(ชบ) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
7 นางสาว ชุติกาญจน์ อนันต์ฆปิยภาคิน
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 9-3271-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ครกหิน 345-12/11(ตก) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
8 นาย บุญชู กว้านสกุล
3 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-7045-0766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครกหิน 377-4/11(อย) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
9 นาย ปฐมพงศ์ วาดเอ้ยวงศ์
267/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-1181-4889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ครกหิน 1191-1/11(ลป) 28 ธ.ค. 2564 27 ธ.ค. 2567
10 นาย ประทวน แก้วประสิทธิ์
13 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-5602-4561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ครกหิน 251-8/11(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
11 นาย ประภาศ พุ่มสลิด
45 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-2326-6150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ครกหิน 297-10/11(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
12 นาย ประสงค์ นินบุรี
127 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-3486-6404
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ครกหิน 294-9/11(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
13 ว่าที่ร้อยตรี ธนะพัฒน์ สิริบุญนิโรจน์
63 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1759-6297
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครกหิน 334-3/11(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
14 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน
27/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1441-4099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ครกหิน 298-11/11(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567