รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรมหินอ่อน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.12/2546 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหินอ่อน จำนวน 5 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม
70 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-5036-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
หัตถกรรมหินอ่อน 280-2/12(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
2 กลุ่มวังชมพูหินอ่อน
157/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 6-5417-5939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 269-8/12(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
3 นาง ณัฐธยาน์ อภิสิทธิ์เดชาชัย
351 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 6-5914-2447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 699-3/12(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
4 นาง ดวงตา ปูชณียกุล
17 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 โทรศัพท์ 8-9562-8846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 333-3/12(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
5 นาย ดอกรัก เกตุวงษ์
157/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 8-7207-0814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 268-7/12(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567