รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.40/2546 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ จำนวน 1 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นางสาว ทอฝัน นุ่มปรางค์
55 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-3035-4414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 324-2/40(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567